Nyckeltal

Koncernen, kvarvarande verksamheter2) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EBITDA KSEK –278 919 95 662 1 221 925 76 389 –165 254 134 151
EBIT KSEK –312 380 55 428 1 188 731 25 164 –201 331 112 051
Rörelsemarginal, % –335,7 11,7 67,3 5,6 –118,0 21,9
Vinstmarginal, % –329,7 9,7 67,5 6,2 –123,5 21,9
Skuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Avkastning på :              
eget kapital, % –18,5 1,8 84,1 3,2 –21,4 13,8
sysselsatt kapital, % –19,3 2,7 80,6 3,3 –17,6 14,0
totalt kapital, % –17,3 2,5 75,2 3,3 –16,6 12,3
Soliditet, % 90,2 89,7 90,8 85,7 81,3 80,7
Genomsnittligt antal aktier, tusental 26 941 29 048 31 260 31 260 31 257 29 924
Antal aktier vid årets slut, tusental 26 966 26 966 31 260 31 260 31 260 31 254
Resultat per aktie, SEK            
   Kvarvarande verksamhet före utspädning –10,94 1,09 36,24 0,51 –7,49 3,75
   Kvarvarande verksamhet efter utspädning –10,94 1,08 35,90 0,51 –7,49 3,84
   Avvecklad verksamhet före utspädning 21,44 1,49 –1,19
   Avvecklad verksamhet efter utspädning 21,39 1,48 –1,19
   Total verksamhet före utspädning 10,50 2,59 36,24 –0,68 –7,49 3,75
   Total verksamhet efter utspädning 10,47 2,56 35,90 –0,68 –7,49 3,84
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK1) 64,38 54,04 63,42 27,27 27,99 35,05
Substansvärde per aktie före och efter utspädning, SEK1) 64,38 54,04 63,42 27,27 27,99 35,05
Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten, kronor –6,68 11,95 32,45 1,38 –4,47 1,91
Kassaflöde per aktie efter investeringar, SEK 23,05 11,44 31,88 4,93 –4,69 –4,26
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, SEK 23,03 –10,99 31,88 3,37 –7,66 –3,71
Utdelning per aktie, SEK 0 0 0 0 0 0
Antal utestående teckningsoptioner, st 62 842 238 254 294 486 249 110 394 400 712 507
Sysselsatt kapital 1 733 922 1 450 109 2 032 778 955 470 963 537 1 095 576
Forsknings- och utvecklingskostnader/ rörelsekostnader, % 78,8 73,1 60,8 65,7 65,4 53,2


1) Enligt IAS 33 ger inte potentiella stamaktier upphov till någon utspädningseffekt när en konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av resultat per aktie, vilket skulle bli fallet vid konvertering av de utestående optionerna i Medivir.

2) För åren 2014 och tidigare har ingen omräkning skett avseende den avvecklade verksamheten under 2016.


 

Sexårsöversikt

Koncernen, kvarvarande verksamheter, KSEK 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Resultaträkningar1)            
Nettoomsättning 93 043 474 274 1 766 989 446 146 170 647 512 626
Kostnad för sålda varor –15 949 –38 268 –174 018 –71 771 –61 315 –70 636
Försäljningskostnader –13 011 –48 249 –103 578 –70 486 –47 727 –84 749
Adminstrationskostnader –70 658 –57 287 –62 518 –51 867 –59 690 –38 105
Forsknings- och utvecklingskostnader –307 090 –278 375 –245 754 –229 430 –203 352 –184 064
Övriga rörelseintäkter 4 477 5 051 15 223 6 347 4 607 14 658
Övriga rörelsekostnader –3 192 –1 718 –7 612 –3 775 –4 501 –34 791
Rörelseresultat –312 380 55 428 1 188 731 25 164 –201 331 114 938
Finansnetto 5 655 –9 225 3 970 2 470 –9 441 25
Resultat efter finansiella poster –306 725 46 203 1 192 701 27 633 –210 772 114 963
Skatt 11 870 –14 495 –59 966 –11 619 –23 325 4 910
Resultat efter skatt –294 855 31 708 1 132 735 16 014 –234 098 119 873

 

  31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 31 dec 2011
Balansräkningar            
Immateriella anläggningstillgångar 111 854 398 022 417 577 432 080 514 389 528 994
Materiella anläggningstillgångar 21 956 26 283 26 875 27 958 36 070 35 621
Finansiella anläggningstillgångar 2 500 10 001 9 659
Uppskjuten skattefordran 1 002 43 187 49 238 78 385
Varulager och kortfristiga fordringar 88 209 114 008 341 317 80 025 179 771 167 833
Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 698 481 1 077 942 1 395 621 402 220 296 727 536 279
Eget kapital 1 732 912 1 450 109 1 982 604 852 587 874 880 1 095 576
Uppskjuten skatteskuld/avsättningar 351 468
Långfristiga räntebärande skulder 40 000 40 000 70 041
Långfristiga ej räntebärande skulder 448 610
Kortfristiga skulder 188 591 165 795 201 286 102 883 160 867 190 545
Balansomslutning 1 921 503 1 616 255 2 183 891 995 470 1 076 195 1 356 772


1) För åren 2014 och tidigare har ingen omräkning skett avseende den avvecklade verksamheten under 2016.