Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 6 maj 2013

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 6 maj 2013 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Rolf A. Classon, Anders Hallberg, Ingemar Kihlström, Anna Malm Bernsten, och Göran Pettersson samt nyvaldes Birgitta Stymne Göransson och Bo Öberg. Göran Pettersson omvaldes till styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.605.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 470.000 kronor och övriga ersättningsberättigade ledamöter ska ersättas med vardera 210.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska uppgå till sammanlagt 665.000 kronor, fördelat på 275.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och 275.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter). För styrelseledamot bosatt utanför Europa (detta gäller för närvarande styrelseledamoten Rolf A. Classon) ska, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2014 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i Medivir samt bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner som säkringsåtgärd för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2012 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2012 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR,
Mobiltelefon +46 (0)708 537 292.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.
Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se

Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.