Pressmeddelanden

Primära effekt- och säkerhetsresultat från fas III-studie med Simeprevir i behandlingserfarna patienter visar på varaktigt virologisk respons

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att dess partner Janssen R&D Ireland (Janssen) idag har publicerat primära effekt- och säkerhetsresultat från den globala fas III-studien PROMISE. Resultaten visar att behandling med proteashämmaren simeprevir (TMC435) ledde till varaktigt virologisk respons 12 veckor efter avslutad behandling (SVR12) hos 79 procent av behandlingserfarna vuxna patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1 och med kompenserad leversjukdom, inklusive leverfibros i samtliga stadier. Simeprevir administrerades en-gång-om-dagen i kombination med pegylerat interferon och ribavirin.

I studien uppnåddes SVR12 hos 37 procent av patienterna som enbart behandlades med pegylerat interferon och ribavirin (placebo). Behandlingssvikt respektive återinsjuknande förekom hos 3 procent respektive 19 procent av patienterna i simeprevirarmen, jämfört med 27 procent respektive 48 procent av patienterna i placeboarmen. Samtliga patienter hade tidigare återinsjuknat efter behandling baserad på pegylerat interferon.

Resultaten presenterades idag som en “late breaker” muntlig presentation vid Digestive Disease Week 2013 i Orlando, USA baserat på abstract nr 869b, “Simeprevir (TMC435) With Peginterferon/Ribavirin for Treatment of Chronic HCV Genotype 1 Infection in Patients Who Relapsed After Previous Interferon-Based Therapy: Results From PROMISE, a Phase III Trial.”

– Vi är mycket glada över resultaten från denna fas III-studie med patienter som återinsjuknat. Resultaten visar på hög botningsgrad hos dessa behandlingserfarna patienter. Detta i kombination med den utmärkta säkerhetsprofilen och det faktum att en stor andel av patienterna kunde avsluta all behandling på kortare tid än med dagens behandlingsmetoder bör skänka nytt hopp för stora patientgrupper med denna sjukdom, säger Charlotte Edenius, EVP Research & Development, Medivir AB.

Studiens design
I PROMISE randomiserades patienterna till att få simeprevir eller placebo under 12 veckor i tillägg till pegylerat interferon och ribavirin under 24 eller 48 veckor. Resultat relaterade till ett sekundärt effektmått visade att 93 procent av patienterna som behandlats med simeprevir kunde minska behandlingstiden med pegylerat interferon och ribavirin till 24 veckor till följd av att kriterierna för responsstyrd behandling (RGT) hade uppnåtts. Bland de patienter som hade uppnått RGT-kriterierna för att avsluta behandlingen efter 24 veckor uppnåddes SVR12 hos 83 procent.

Patienterna i PROMISE stratifierades efter HCV genotyp/subtyp 1 och genotyp IL28B. I simeprevirarmen uppnåddes SVR12 hos 89 procent (genotyp CC), 78 procent (genotyp CT) respektive 65 procent (genotyp TT), jämfört med 53 procent (genotyp CC), 34 procent (genotyp CT) respektive 19 procent (genotyp TT) i placeboarmen.

Effekt
Bland patienter med METAVIR-gradering F0 till F2 uppnåddes SVR12 hos 82 procent av patienterna som behandlades med simeprevir, jämfört med 41 procent av patienterna som behandlades med placebo. Bland patienter med METAVIR-gradering F3 till F4 uppnåddes SVR12 hos 73 procent respektive 74 procent av patienterna som behandlades med simeprevir, jämfört med 20 procent respektive 26 procent av patienterna som behandlades med placebo.

METAVIR-skalan används för att gradera patienter med leversjukdom i fem stadier efter inflammations- och fibrosgrad.

Säkerhet
De vanligaste biverkningarna hos patienter som behandlades med simeprevir i PROMISE var trötthet (32 procent mot 42 procent för placebo), huvudvärk (32 procent mot 36 procent för placebo) och influensaliknande tillstånd (30 procent mot 20 procent för placebo). I simeprevirarmen observerades även hudutslag (19 procent mot 14 procent för placebo), klåda (24 procent mot 17 procent för placebo), neutropeni (15 procent mot 17 procent för placebo), anemi (11 procent mot 6 procent för placebo), hyperbilirubinemi (6 procent mot 2 procent för placebo) och fotosensibilisering (4 procent mot ingen förekomst för placebo). Behandlingen avbröts till följd av biverkningar för 1 patient i simeprevirarmen jämfört med ingen patient i placeboarmen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, telefon +46 (0)708 537 292.

Om PROMISE
PROMISE är en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk fas III-studie där effekt, säkerhet och tolerabilitet för simeprevir i tillägg till pegylerat interferon och ribavirin bedöms och jämförs med enbart pegylerat interferon och ribavirin vid behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1 och med kompenserad leversjukdom och som återinsjuknat efter tidigare interferonbaserad behandling.

I PROMISE ingick 393 patienter som randomiserades till att få en 150 mg-kapsel simeprevir eller placebo administrerad en-gång-om-dagen i tillägg till pegylerat interferon och ribavirin under 12 veckor, följt av enbart pegylerat interferon och ribavirin under 12 eller 36 veckor (baserat på RGT-kriterier). Patienterna i simeprevirarmen ansågs ha uppnått RGT-kriterierna när deras HCV RNA-nivåer var

Om Simeprevir
Simeprevir är en NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir AB för behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1 och med kompenserad leversjukdom, inklusive leverfibros i samtliga stadier. Simeprevir verkar genom att hämma hepatit C-virusets proteasenzym vilket leder till att virusets förökning (replikation) i värdcellen blockeras. Registeringsansökningar lämnades nyligen in till myndigheterna i Japan och USA avseende simeprevir för behandling av hepatit C av genotyp 1 och en ansökan om godkännande för försäljning (MAA) har inlämnats till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gällande simeprevir för behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 eller genotyp 4. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat registreringsansökan ”Priority Review”. Janssen Pharmaceutical K.K. meddelade nyligen att registreringansökan inlämnats i Japan gällande simeprevir för behandling av kronisk hepatit C genotyp 1.

Globala fas III-studier med simeprevir i kombination med pegylerat intergferon och ribavirin inkluderar:

  • QUEST-1 och QUEST-2 i behandlingsnaiva patienter,
  • PROMISE i patienter som har återfått virus efter tidigare interferonbaserad behandling
  • ATTAIN i patienter som inte har svarat på tidigare behandling (behandlingserfarna)

Parallellt med dessa studier pågår fas III-studier med simeprevir i behandlingsnaiva och behandlingserfarna HIV-HCV co-infekterade patienter och HCV genotyp 4 patienter.
Simeprevir studeras även i interferonfria fas II-studier med direktverkande antivirala (Direct Acting Antiviral; DAA) kombinationsterapier med och utan tillägg av ribavirin:

  • Janssens icke-nukleosida polymerashämmare, TMC647055 med låg dos ritonavir i behandlingsnaiva patienter
  • Gilead Sciences nukleotid, sofosbuvir (GS7977) i behandlingsnaiva eller patienter som inte svarat på tidigare behandling (null responders).
  • Bristol-Myers Squibbs NS5A replikation komplex hämmare daclatasvir i behandlingsnaiva eller patienter som inte svarat på tidigare behandling (null responders).

Samtliga patienter som deltar i studierna har kronisk hepatit C av genotyp 1.

Ett icke-exklusivt samarbetsavtal har inletts mellan Janssen Pharmaceuticals Inc. och Vertex Pharmaceuticals, som syftar till att i en fas II studie utvärdera effekt och säkerhet av en helt oral kombinationsbehandling med simeprevir och Vertex’s nukleotida polymerashämmare, VX-135, för behandling av hepatit C. Som ett första steg kommer Janssen genomföra en interaktionsstudie (DDI; Drug-Drug Interaction study) med simeprevir och VX-135.

Nyligen meddelades också ett nytt samarbetsavtal för en klinisk fas IIa-studie med en oral, interferonfri kombinationsterapi med simeprevir, TMC647055 samt Idenix’s IDX719, en NS5A-hämmare som doseras en gång om dagen med och utan tillägg av ribavirin.

Mer information om Simeprevir finns att läsa på www.clinicaltrials.gov

Om hepatit C
Hepatit C är en blodburen infektiös sjukdom som drabbar levern, och den främsta orsaken till kronisk leversjukdom och levertransplantationer. Hepatit C-området är ett snabbt växande sjukdomsområde med ett stort behov av nya innovativa behandlingar. Omkring 150 miljoner människor över hela världen är infekterade av hepatit C och cirka 350 000 personer dör årligen av sjukdomen. Obehandlad hepatit C kan leda till allvarliga skador på levern, inklusive levercirrhos. Hepatit C kan även medföra förhöjd risk att utveckla cirrhosrelaterade komplikationer, vilket kan inbegripa leversvikt.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland. Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se


Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.