Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015

Finansiell sammanfattning för första kvartalet
Januari – mars 2015 (2014)

  • Total nettoomsättning uppgick till 215,9 (208,2) MSEK, varav 128,6 (161,5) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir.
  • Intäkter från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 86,8 (46,4) MSEK, varav 34,2 (0,0) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 52,6 (46,4) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultat efter skatt uppgick till 66,7 (283,8) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,29 (9,08) SEK respektive 2,27 (9,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 205,3 (-57,8) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)Q1Helår
201520142014
Nettoomsättning215,9208,21 767,0
Bruttoresultat182,8182,11 593,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)84,696,71 221,9
Rörelseresultat (EBIT)76,288,61 188,7
Resultat före skatt82,990,31 192,7
Resultat efter skatt66,7283,81 132,7
Rörelsemarginal, %35,342,667,3
Resultat per aktie före utspädning, kr2,299,0836,24
Resultat per aktie efter utspädning, kr2,279,0135,90
Eget kapital per aktie, kr53,736,463,4
Avkastning på eget kapital, %4,89,184,1
Kassaflöde från löpande verksamhet205,3-57,81 014,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång998,4341,81 395,6
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %62,255,760,8

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för första kvartalet 2015 kommer att presenteras av Medivirs vd och koncernchef
Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: Tisdagen den 5 maj 2015, kl. 12.30 (CEST).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 61
Europa +44 20 342 814 00
USA +1 855 753 2236

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.se.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

VD har ordet

Grunden för Medivirs verksamhet är att skapa långsiktiga värden genom en FoU-verksamhet byggd på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform. Det är därför med tillfredsställelse jag kan konstatera att samtliga våra pågående projekt fortsatte att utvecklas helt enligt plan under kvartalet.

Efter rapportperiodens utgång fick vi också ett tydligt kvitto på styrkan i vår teknikplattform när vi kunde meddela att vi inleder ett samarbete med Cancer Research Technology (CRT) för att utveckla en ny klass av läkemedel för behandling av cancer. Samarbetet syftar bland annat till att utveckla molekyler riktade mot ADAM8, ett protein som kopplats till tumöröverlevnad, cellinvasion och metastasering.

CRT är den kommersiella utvecklingsdelen av Cancer Research UK och har ett mycket gott renommé inom internationell cancerforskning. Att CRT väljer att samarbeta med Medivir i detta spännande projekt är ytterligare ett erkännande för vår starka tekniska plattform. Dessutom stärker det tilltron till att vår teknik med framgång kan tillämpas inom cancerbehandling.

Avtalet med CRT är en del av vår strävan att stärka vår forskningsportfölj inom onkologi. Under första kvartalet förstärkte vi också vår organisation inom onkologi. Det betyder emellertid inte att vi bygger en större organisation, utan snarare att vi förskjuter en del av kompetensen i riktning mot cancerområdet.
Bland övriga projekt vill jag framhålla MIV-802 (för behandling av hepatit C) som under kvartalet gick in i preklinisk fas – med nya positiva resultat som presenterades vid International Liver Congress den 23 april, och där diskussioner med potentiella partners nu pågår.

Vi fortsätter också att generera intäkter genom milstolpeersättningar och royalty. Under första kvartalet uppgick royalty hänförligt till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) till 129 MSEK. Den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® var lägre än motsvarande kvartal föregående år, som en följd av lanseringar av nya konkurrerande preparat. Samtidigt pågår nya intressanta studier av användningen av OLYSIO®. Under kvartalet presenterades tre nya kliniska studier med simeprevir i olika behandlingskombinationer, behandlingstider och patientgrupper. Dessutom presenterade vår globala partner Janssen positiva resultat från OPTIMIST-studierna vid International Liver Congress i april. Vi har ett långt och positivt samarbete med Janssen kring simeprevir, och dessa studier vittnar om det stora engagemang Janssen har för hepatit C-området.

Vår nordiska läkemedelsförsäljning, med de båda grenarna Innovative Specialty Care och Nordic Brands, uppnådde en sammanlagd försäljning om 86,8 MSEK under kvartalet, vilket motsvarar en ökning om 87 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014. För försäljningen av OLYSIO® i Norden innebar den ökade konkurrensen att den genomsnittliga intäkten per patient minskade jämfört med tidigare kvartal.

Under kvartalet avslutade vi vårt program för inlösen av aktier, och noterade också en ökning av det utländska ägandet, från 28 till 33 procent. Det ser jag som ytterligare ett kvitto på att vi har en internationellt erkänd teknikplattform. Vi fick också en ny stark ledningsgrupp på plats, och tillsammans känner vi ett stort engagemang för att bygga en bred pipeline för att skapa mesta möjliga värde baserat på denna starka plattform. Jag är övertygad om att dessa värden kommer att bli ännu synligare efter hand som våra projekt och våra affärsutvecklingsaktiviteter framskrider under 2015.

Niklas Prager
VD och koncernchef

Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport, januari-juni

20 augusti 2015

Delårsrapport, januari-september

20 november 2015
Rapport för helåret 2015
publiceras i februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015, klockan 10.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).