Pressmeddelanden

Årsredovisning 2015

- Medivir fortsatte under 2015 att bygga långsiktiga värden genom en forskningsportfölj baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform. Ett av de viktigaste stegen var att vi i vårt artrosprojekt MIV-711 avslutade säkerhetsstudierna enligt plan och därefter i slutet av året fick ett godkännande att inleda en fas IIa-studie på artrospatienter. Vi har ett bra utgångsläge med mycket kompetenta medarbetare och ett antal lovande projekt under utveckling, samtidigt som vår starka finansiella ställning ger oss möjlighet både att driva projekten långsiktigt och att komplettera portföljen med nya projekt, skriver vd Niklas Prager bland annat i sitt vd-ord i årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80
 
 
Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).