Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2016

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2016 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ekblom, Anders R Hallberg, Johan Harmenberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyvaldes Thomas Axelsson. Anna Malm Bernsten valdes till ny styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.750.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 575.000 kronor och de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 655.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 115.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor till den övriga ledamoten) och 330.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 90.000 kronor till utskottets sammankallande och 80.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter). Styrelseledamöter som, för affärsutveckling och andra strukturella åtgärder vilka kan vidtas för att skapa ökat värde för aktieägarna, utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete, dock sammanlagt högst 320.000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2017 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv, en breddning av ägarbasen i bolaget eller användas inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2015 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2015 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016, klockan 16.00 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).