Pressmeddelanden

Försäljning för OLYSIO® under fjärde kvartalet 2015

Royaltyn för fjärde kvartalet uppgick till 31 MSEK (3,4 MEUR). Medivirs royalty baserad på fjärde kvartalets försäljning beräknas i den tredje royaltynivån.

              

OLYSIO® global nettoförsäljning Försäljning i MUSD           
Marknad Q4 -2015 Q4-2014 Förändring
USA -1 256 -100%
Resten av världen 45 65 -31%
Total nettoförsäljning MUSD 44 321 -86%

       
Medivir kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2015 den 18 februari 2016, klockan 8.30 CET, efterföljt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att göras tillgänglig under www.Medivir.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2016, klockan 13.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).