Pressmeddelanden

Försäljning för OLYSIO® under första kvartalet 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) under det första kvartalet uppgick till 32 MUSD.

Royaltyn för första kvartalet uppgick till 18 MSEK (2,0 MEUR). Medivirs royalty baserad på första kvartalets försäljning beräknas i den första royaltynivån.

OLYSIO® global nettoförsäljningFörsäljning i MUSD
MarknadQ1-2016Q1-2015Förändring
  USA1698-84%
  Resten av världen16136-88%
Total nettoförsäljning MUSD32234-86%

Royaltyn för OLYSIO® kommer framöver endast att presenteras i den finansiella rapporteringen och inte längre redovisas separat, såvida inga stora förändringar sker i den globala försäljningen.

Medivirs delårsrapport för januari – mars 2016 kommer att publiceras den 28 april 2016, klockan 8.30 CET, efterföljt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mer information om detta kommer att göras tillgänglig under www.medivir.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016, klockan 14.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).