Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI-DECEMBER 2015

Finansiell sammanfattning

Oktober – december 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 84,7 (377,0) MSEK, varav 31,1 (220,1) MSEK utgjordes av royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 53,1 (156,6) MSEK, varav 2,7 (103,1) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 50,4 (53,5) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -45,2 (147,3) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,56 (4,71) SEK respektive -1,54 (4,67) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,6 (507,9) MSEK.

Januari – december 2015 (2014)

  • Nettoomsättningen uppgick till 657,9 (1 767,0) MSEK, varav 418,6 (1 399,0) MSEK utgjordes av helårets royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 237,5 (366,8) MSEK, varav 53,0 (186,4) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 184,5 (180,4) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 75,1 (1 132,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,59 (36,24) SEK respektive 2,56 (35,90) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 307,4 (1 011,9) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)Q4Q1-Q4
2015201420152014
Nettoomsättning84,7377,0657,91 767,0
Bruttoresultat60,7324,5548,61 593,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)-35,9214,9155,01 221,9
Rörelseresultat (EBIT)-44,5206,5114,81 188,7
Resultat före skatt-53,1204,3102,01 192,7
Resultat efter skatt-45,2147,375,11 132,7
Rörelsemarginal, %-52,554,817,467,3
Resultat per aktie före utspädning, kr-1,564,712,5936,24
Resultat per aktie efter utspädning, kr-1,544,672,5635,90
Eget kapital per aktie, kr53,863,453,863,4
Avkastning på eget kapital, %-3,610,75,984,1
Kassaflöde från löpande verksamhet-37,6507,9307,41 011,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång1 077,91 395,61 077,91 395,6
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %66,964,764,260,8

  
Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Bokslutskommunikén för 2015 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: torsdagen den 18 februari 2016, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 90
Europa +44 20 3008 9801
USA +1 855 753 2236

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.se.
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

   
VD har ordet

Under 2015 gjorde vi flera viktiga framsteg i våra projekt, och fortsatte att bygga värden i forskningsportföljen som är baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform.

Ett exempel var att vi enligt plan slutförde säkerhetsstudierna i vårt artrosprojekt MIV-711. De första patienterna kom in i studien kort efter årsskiftet och vi räknar fortfarande med att kunna redovisa resultaten från studien under tredje kvartalet 2017, och förhoppningsvis då kunna bekräfta de resultat vi hittills uppnått. Kombinationen av att artros är en mycket utbredd sjukdom samtidigt som det idag saknas läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet, innebär att den potentiella marknaden är mycket stor. En indikation är att enbart i USA bedöms marknaden för ett läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet för patienter med moderat artros i viktbärande leder motsvara en potentiell årlig försäljning på över 6 miljarder USD.

Även vårt onkologiprojekt HCC för behandling av levercellscancer framskrider enligt plan, och vi räknar med att inleda säkerhetsstudier i detta projekt under fjärde kvartalet 2016.

I MIV-802 projektet, för behandling av hepatit C, färdigställdes i slutet av året resultaten planenligt från de prekliniska säkerhetsstudierna och dessa ligger nu till grund för fortsatta samtal med potentiella partners.

Janssen – vår partner för simeprevir – inledde i början av fjärde kvartalet en klinisk fas IIa-studie av en simeprevir-baserad trippelkombinationsbehandling av kronisk hepatit C. Resultaten beräknas komma under andra halvåret 2016 och kommer att vara viktiga för möjligheten att senare lansera en konkurrenskraftig kombinationsbehandling. Under fjärde kvartalet meddelade Janssen också att man avslutat utvecklingen av polymerashämmaren AL-704 för behandling av hepatit C, eftersom resultaten inte motiverade fortsatta kliniska studier.

Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under fjärde kvartalet till 31 MSEK och för helåret till 419 MSEK, en minskning jämfört med motsvarande perioder 2014 och en effekt av den ökade konkurrens som OLYSIO® mötte under 2015.

I vår nordiska läkemedelsförsäljning, som innefattar Innovative Specialty Care och Nordic Brands, uppnådde vi under 2015 en sammanlagd försäljning på 237 MSEK. För Nordic Brands ökade omsättningen med 2,0 procent jämfört med 2014, samtidigt som vi förbättrade bruttomarginalen genom en kombination av prisökningar och kostnadsminskningar.

Utvecklingen under 2015 har gett oss goda förutsättningar för att fortsätta att bygga långsiktiga värden. Jag ser med stor tillförsikt fram emot Medivirs fortsatta värdeskapande och de spännande aktiviteter vi har framför oss under 2016.

Niklas Prager
VD och koncernchef

Kommande informationstillfällen:
Delårsrapport, januari – mars 2016:

28 april 2016
Årsstämma 2016:
3 maj 2016, kl. 14.00, i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2016:
17 augusti 2016
Delårsrapport, januari – september 2016:
10 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).