Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – JUNI 2016

Finansiell sammanfattning

April – juni 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 81,3 (245,8) MSEK, varav 24,2 (165,6) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 50,1 (55,1) MSEK, varav 5,6 (13,2) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 44,5 (41,9) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -39,8 (64,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,48 (2,21) SEK respektive -1,47 (2,19) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,1 (64,3) MSEK.

Januari – juni 2016  

  • Nettoomsättningen uppgick till 156,3 (461,7) MSEK, varav 42,3 (294,2) MSEK utgjordes av de första två kvartalens royalty för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 106,4 (141,9) MSEK, varav 7,4 (47,4) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 99,0 (94,5) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -80,2 (130,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,98 (4,50) SEK respektive -2,97 (4,46) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -73,5 (269,6) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag,
kvarvarande verksamheter (MSEK)
   Q2           Q1-Q2          Helår
     2016       2015     2016       2015    2015
Nettoomsättning81,3245,8156,3461,7657,9
Bruttoresultat55,7214,9110,4397,7548,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)-40,1104,9-72,4189,6155,0
Rörelseresultat (EBIT)-48,196,1-88,9172,2114,8
Resultat före skatt-43,685,4-81,7168,2102,0
Resultat efter skatt-39,864,1-80,2130,775,1
Rörelsemarginal, %-59,239,1-56,937,317,4
Resultat per aktie före utspädning, kr-1,482,21-2,984,502,59
Resultat per aktie efter utspädning, kr-1,472,19-2,974,462,56
Eget kapital per aktie, kr50,855,750,855,753,8
Avkastning på eget kapital, %-3,15,8-5,89,75,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-37,164,3-73,5269,6307,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar 997,51 043,4997,51 043,41 077,9
Forsknings- och utvecklingskostn/rörelsekostnader, %71,560,273,061,164,2Telefonkonferens för investerare, analytiker och media

Delårsrapporten för perioden januari – juni 2016 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: onsdag den 17 augusti 2016, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 96
Europa + 44 20 3008 9817
USA + 1 855 831 5946

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com

Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.


VD har ordet

En viktig händelse under andra kvartalet var beslutet att undersöka möjligheten att dela upp Medivirs verksamhet i två självständiga bolag, ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag och ett kommersiellt läkemedelsbolag. En uppdelning i separata enheter skulle göra det möjligt att driva den befintliga verksamheten i två specialiserade bolag med tydligt fokus, där båda bolagens möjligheter maximeras utifrån sina respektive målsättningar och förutsättningar. Bedömningen är att detta även synliggör aktieägarvärden i både den kommersiella verksamheten och de läkemedelsprojekt som utgör Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj.

Vår egen forskningsportfölj är baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform, och samtliga projekt utvecklades enligt plan under kvartalet. I artrosprojektet MIV-711 fortlöpte rekryteringen av patienter enligt plan, och vi räknar som tidigare med att kunna redovisa resultaten från studien under andra halvåret 2017. Under kvartalet fortsatte också samtalen med potentiella partners för MIV-802 projektet, för behandling av hepatit C.


Det är också glädjande att kunna konstatera att vår partner Janssen Research & Development beslutade att starta en fas IIb-studie för att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik vid olika behandlingsmodeller med trippelkombinationen AL-335, odalasvir och simeprevir hos patienter med kronisk hepatit C.


Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under andra kvartalet till 24,2 MSEK, vilket reflekterar den lägre nivå på global nettoförsäljning av OLYSIO® som vi ser även i Norden.


GlaxoSmithKline har registrerat munsårsläkemedlet Xerclear (Zoviduo) på den spanska marknaden vilket genererat intäkter under kvartalet i form av en milstolpebetalning om 6,5 MSEK.


Inom vår nordiska läkemedelsförsäljning fortsatte Nordic Brands-portföljen att växa och uppnådde en försäljning på 44 MSEK under kvartalet, en ökning med 6,7 procent jämfört med motsvarande period 2015.


Samtidigt fortsätter de administrativa kostnaderna att minska som ett resultat av de effektiviseringar vi genomfört, trots ökade investeringar i fas IIa-studien med MIV-711.


Initiativet med en delning av verksamheten, i kombination med kontinuerliga framsteg i våra projekt och fortsatt affärsutveckling, gör att jag känner stor tillförsikt i vårt arbete att fortsätta bygga långsiktiga värden.Niklas Prager
VD och koncernchef


Kommande informationstillfällen:

Delårsrapport, januari – september 2016
10 november 2016
Rapport för helåret 2016
17 februari 2017
Delårsrapport, januari – mars 2017
28 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).