Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT, JANUARI – MARS 2016

Finansiell sammanfattning

Januari – mars 2016 (2015)

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (215,9) MSEK, varav 18,1 (128,6) MSEK utgjordes av royalties för simeprevir.
  • Intäkterna från Medivirs egen läkemedelsförsäljning uppgick till 56,2 (86,8) MSEK, varav 1,8 (34,2) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO® och 54,5 (52,6) MSEK avsåg försäljning av övriga läkemedel.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -40,5 (66,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,50 (2,29) respektive -1,49 (2,27).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,4 (205,3) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)        Q1Helår
      201620152015
Nettoomsättning75,0215,9657,9
Bruttoresultat54,6182,8548,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)-32,484,6155,0
Rörelseresultat (EBIT)-40,976,2114,8
Resultat före skatt-38,282,9102,0
Resultat efter skatt-40,566,775,1
Rörelsemarginal, %-54,535,317,4
Resultat per aktie före utspädning, kr-1,502,292,59
Resultat per aktie efter utspädning, kr-1,492,272,56
Eget kapital per aktie, kr52,353,753,8
Avkastning på eget kapital, %-2,74,85,9
Kassaflöde från löpande verksamhet-36,4205,3307,4
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång1 040,0998,41 077,9
Forsknings -och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %74,762,264,2

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för perioden januari – mars 2016 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.

Tid: torsdagen den 28 april 2016, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08-566 426 96
Europa + 44 20 3008 9817
USA + 1 855 831 5946

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

VD har ordet
En viktig milstolpe under första kvartalet 2016 var att vi inledde en fas IIa-studie i artrosprojektet MIV-711. Studien kommer att bedrivas i sex länder, och det gläder mig att kunna rapportera att den är i full gång i fyra av dessa och att rekryteringen av patienter genomförs enligt plan. Den potentiella marknaden för MIV-711 är betydande eftersom ett stort antal människor lider av artros, samtidigt som det för närvarande saknas läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet. Tidplanen för projektet ligger fast, och vi räknar med att kunna redovisa resultaten från studien under tredje kvartalet 2017.

De övriga utvecklingsprojekten i vår portfölj framskred enligt plan under kvartalet. Medivirs projektportfölj är baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform.

Samtidigt fortsatte vi att ha starkt fokus på initiativen inom affärsutveckling. Dessa innefattar inlicensiering av läkemedel till den nordiska marknaden, diskussioner med potentiella partners för MIV-802 projektet för behandling av hepatit C, samt vår strukturerade process för att inlicensiera eller förvärva lämpliga projekt i klinisk utvecklingsfas i syfte att bredda projektportföljen.

Royalty hänförlig till hepatit C-läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under första kvartalet till 18,1 MSEK, vilket var en fortsättning på trenden att nettoförsäljningen av OLYSIO® minskar till följd av ökad konkurrens.

I vår nordiska läkemedelsförsäljning, Innovative Specialty Care och Nordic Brands, uppnådde vi under kvartalet en försäljning på 56,2 MSEK. För Nordic Brands ökade omsättningen med fyra procent jämfört med motsvarande period 2015, till följd av genomförda prishöjningar i en i övrigt stabil portfölj.

Det gläder mig också att de effektiviseringsåtgärder vi genomförde under 2015 började ge synbara resultat under första kvartalet i form av kostnadsminskningar, framförallt avseende administrations- och försäljningskostnader.

Sammantaget ger mig utvecklingen under kvartalet fortsatt tillförsikt för våra möjligheter att bygga långsiktiga värden under 2016.

Niklas Prager
VD och koncernchef

        
Kommande informationstillfällen:

Årsstämma 2016:
3 maj 2016, kl. 14.00, i Stockholm
Delårsrapport, januari – juni 2016:
17 augusti 2016
Delårsrapport, januari – september 2016:
10 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).