Pressmeddelanden

Medivir påbörjar fas IIa-studie av MIV-711 för behandling av knäartros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännager idag att rekryteringen har inletts av patienter till en randomiserad dubbelblind klinisk fas IIa-studie av den egenutvecklade cathepsin K-hämmaren MIV-711 hos patienter med måttlig knäartros.

Den aktuella studien kommer att omfatta 240 patienter fördelade på 3 armar om vardera ca 80 patienter och jämföra utfallet av behandling med MIV-711 100 mg resp. 200 mg en gång om dagen med placebo. Studiens primära mål är att utvärdera dels den effekt sex månaders behandling med MIV-711 har på klinisk knäledssmärta och knäartros, baserat på magnetkameraundersökning, dels säkerhet och tolerabilitet för MIV-711. Studien genererar data enligt plan, och detta material beräknas bli tillgängligt under tredje kvartalet 2017. Ytterligare information om planeringen och genomförandet av studien finns på www.clinicaltrialsregister.eu.

- Trots att artros är en mycket utbredd sjukdom – det finns runt 250 miljoner diagnostiserade fall enbart av knäartros – så saknas det idag tillgängliga sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (DMOAD). Den här patientgruppen har ett akut behov av förbättrade behandlingsmetoder som kan hjälpa dem att hantera denna försvagande sjukdom, säger dr Richard Bethell, EVP Discovery Research Medivir AB. Data från prekliniska modeller har visat att MIV-711 kan vara en potentiell DMOAD, och denna uppfattning har fått ytterligare stöd av de effekter på biomarkörer för benresorption och brosknedbrytning som MIV-711 uppvisat i fas I-studier. Genom att inleda denna stora, väldesignade fas IIa-studie ger vi artrospatienter hopp om förbättrade behandlingsmetoder samtidigt som vi demonstrerar Medivirs förmåga att driva nya och innovativa behandlingslösningar genom de kliniska utvecklingsfaserna.

Fram till 2017 avsätter Medivir sammanlagt cirka 140 MSEK för denna fas IIa-studie, varav cirka 25 MSEK avser kostnader under 2015. DMOAD för behandling av artros utgör ett mycket stort och kommersiellt intressant område. För ett läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet uppskattar vi att marknaden enbart i USA utgör cirka 6 miljarder dollar årligen. Uppskattningen baseras på ett begränsat användande till endast utvalda patientgrupper med moderat artros i viktbärande leder.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Richard Bethell, EVP Research & Development Medivir AB, mobil: +46 (0) 727 043 211

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016, klockan 10.30 CET.


Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).