Pressmeddelanden

Medivir utlicensierar rättigheterna för MIV-802 till Trek Therapeutics

Stockholm/Cambridge, Massachusetts — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och Trek Therapeutics (TREKtx) meddelar idag att Medivir har ingått ett licensavtal med TREKtx gällande de exklusiva rättigheterna att utveckla och kommersialisera MIV-802 globalt, med undantag för Kina, Taiwan, Hongkong och Macao. MIV-802 är en nukleotidbaserad polymerashämmare under utveckling för behandling av hepatit C virus-infektion (HCV).

Avtalet berättigar Medivir till milstolpebetalningar vid uppnådda kliniska utvecklingsmål samt royaltybetalningar om högst cirka 15 procent från kommersialiseringen av produkter där MIV-802 ingår. Medivirs dotterbolag BioPhausia ges option att på den nordiska marknaden samt ett antal västeuropeiska marknader kommersialisera produkter där MIV-802 ingår. Inga ytterligare detaljer kring avtalet meddelas.

- Vi gläder oss åt samarbetet med Trek Therapeutics. Det är en partner som har ett stort kunnande inom läkemedelsutveckling för HCV-området och som strävar efter att göra konkurrenskraftiga behandlingar tillgängliga globalt, säger Medivirs VD Niklas Prager.

TREKtx utvecklar kombinationsbehandlingar för HCV baserat på en portfölj av antivirala läkemedel som bland annat omfattar proteashämmaren faldaprevir, NS5A-hämmaren TD-6450 samt den icke-nukleosida NS5B-hämmaren lomibuvir.

- Nukleotider förenar korta behandlingstider med låg risk för resistensutveckling och utgör därför centrala komponenter i kombinationsbehandlingar, säger Ann Kwong, fil. dr. och VD för TREKtx. Vi ser mycket fram emot att utveckla MIV-802 som del av en högeffektiv kombinationsbehandling av HCV.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Jane A. Kramer, Trek Therapeutics, mail: jane.kramer@trektx.com. Telefon: +1 781 799-9524.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2016, klockan 08.45 CET.

Om MIV-802
MIV-802 är en potent, pan-genotypisk nukleotidbaserad hämmare av HCV-polymeraset NS5B. Vid behandling av HCV används kombinationer av läkemedel med olika antivirala mekanismer. Prekliniska data indikerar att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med andra klasser av antivirala läkemedel för behandling av HCV, inklusive proteashämmare, icke-nukleosida NS5B-hämmare och NS5A-hämmare.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs helägda dotterbolag BioPhausia tillhandahåller en läkemedelsportfölj med receptbelagda läkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Om Trek Therapeutics
Trek Therapeutics är en Public Benefit Corporation (PBC), ett privatägt vinstdrivande bolag med ett reglerat åtagande att leverera samhällsnytta. Bolaget utvecklar läkemedel i klinisk fas för behandling av allvarliga infektioner. Målet är att med beaktande av lönsamhetskrav utveckla, kommersialisera och globalt tillgängliggöra läkemedel med en attraktiv prisprofil för behandling av infektionssjukdomar. TREKtx genomför för närvarande kliniska fas II-studier av en antiviral läkemedelskombination för behandling av patienter med kronisk HCV-infektion. Bolaget utvärderar även behandlingar av andra infektionssjukdomar. Ytterligare information finns på hemsidan www.trektx.com