Pressmeddelanden

Medivir utreder möjligheten att dela bolaget och notera den kommersiella verksamheten separat

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att styrelsen har gett företagsledningen i uppdrag att se över möjligheten att dela bolagets verksamhet i två självständiga bolag och en separat notering av den kommersiella läkemedelsportföljen.

Styrelsens bedömning är att en uppdelning av Medivirs verksamhet i ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag och ett kommersiellt läkemedelsbolag kan vara fördelaktig för bolagets aktieägare. Syftet är att synliggöra värdet av både den kommersiella verksamheten och de läkemedelsprojekt som ingår i forsknings- och utvecklingsportföljen. Det innebär samtidigt att den nuvarande verksamheten kan komma att bedrivas i två specialiserade bolag med tydligt fokus och där båda bolagens möjligheter maximeras utifrån sina skilda förutsättningar. Styrelsen har därför givit ledningen i uppdrag att närmare utreda dessa möjligheter.

Carnegie Investment Bank och Advokatfirman Vinge har anlitats som rådgivare i processen.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016, klockan 08.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).