Pressmeddelanden

A-aktierna i Medivir omvandlas till B-aktier

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att A-aktieägarna i Medivir har informerat Bolaget om att de kommer att omvandla samtliga sina A-aktier i Medivir till B-aktier. Omstämplingen kommer att genomföras så snart som möjligt efter den extra bolagsstämma i Medivir som hålls den 26 januari 2018.

Efter omstämplingen kommer det inte längre att finnas några A-aktier i Medivir. Det totala antalet aktier i Medivir påverkas inte, men samtliga aktier kommer att vara B-aktier. Eftersom varje A-aktie har tio röster och varje B-aktie har en röst kommer omstämplingen av A-aktierna (totalt 474.769) innebära att det totala röstetalet i Medivir minskar från 24.591.898 till 20.318.977. De största A-aktieägarna (Bo Öberg och Nils Gunnar Johansson) kommer att flagga ned sina respektive röstandelar till under flaggningsgränsen fem procent.

A-aktieägarna Bo Öberg och Nils Gunnar Johansson kommenterar:

De röststarka A-aktierna har varit viktiga under en relativt lång tid för att garantera stabiliteten i Medivir. Medivir är nu i den lyckosamma positionen att ha en väldigt stark klinisk portfölj och en imponerande utveckling av nya patent inom onkologi. Detta gör att A-aktierna inte längre behövs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, telefon: +46 (0)8 5468 3100
Anders Lundin, CFO Medivir AB, telefon: +46 (0)73 125 14 53

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 8.15 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).