Pressmeddelanden

Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats med anledning av den nyemission av 3 968 841 B-aktier som genomfördes i februari 2018.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24 287 818 aktier i Medivir, varav 474 769 A-aktier och 23 813 049 B-aktier, som tillsammans berättigar till 28 560 739 röster. Som tidigare meddelats kommer samtliga A-aktier i Medivir att omvandlas till B-aktier.
  

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 407 4641
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, klockan 16.00 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).