Pressmeddelanden

Antal aktier och röster i Medivir

Stockholm, Sverige - Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att antalet aktier och röster i Medivir har ändrats med anledning av konvertering av samtliga A-aktier till B-aktier.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 24 287 818 aktier i Medivir, varav 0 A-aktier och 24 287 818 B-aktier, som tillsammans berättigar till 24 287 818 röster.

För ytterligare information kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorgför offentliggörande den 30 April 2018, klockan 08.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com..