Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2017 och ansvarsfrihet
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2018 beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2017 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2 590 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med

625 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 240 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 525 000 kronor, fördelat på 230 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 125 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till den övriga ledamoten) och 170 000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 90 000 kronor till utskottets ordförande och 80 000 kronor till den övriga ledamoten). Årsstämman beslöt även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders R Hallberg, Bengt Julander, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Bengt Westermark samt nyvaldes Uli Hacksell och Lennart Hansson. Anders Ekblom hade avböjt omval. Anna Malm Bernsten omvaldes till styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2019 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Emissionsbemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, längst intill årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, inklusive avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra betalning av så kallade milestone-ersättningar med bolagets egna aktier. Bemyndigandet syftar också till att ge flexibilitet i fråga om möjligheten att genomföra ytterligare kapitalanskaffning, med utökning av bolagets aktieägarkrets, genom riktad nyemission mot kontant betalning. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till högst 20 procent av antalet utgivna aktier per dagen för bolagsstämman, varav högst 10 procent får avse eventuell riktad nyemission mot kontant betalning. Nyemission ska således, inom ovan angivna ramar, kunna ske mot kontant betalning eller, såvitt avser milestone-betalningar, mot betalning genom kvittning. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Emissionsbemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning och ska ges ut med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att öka Medivirs flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets kliniska portfölj samt möjliggöra för styrelsen att ge ut aktier av serie B utan att späda ut ägandet för bolagets befintliga aktieägare. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandena ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram varigenom medarbetare kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018, klockan 16.15 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.