Pressmeddelanden

Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 26 januari 2018

På extra bolagsstämma i Medivir Aktiebolag (publ) (”Medivir”) den 26 januari 2018 beslöts bland annat följande:

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till högst 20 procent av antalet utgivna aktier av serie B per dagen för bolagsstämman.

Stämman beslöt vidare om ytterligare ett emissionsbemyndigande, innebärande att styrelsen, längst intill årsstämman 2018, ges rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandena ska genomföras på marknadsmässiga villkor. För ytterligare detaljer, se Medivirs pressmeddelande den 2 januari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831.
    

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).