Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma fredagen den 26 januari 2018 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm. 

Deltagande
Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 januari 2018 (notera att eftersom avstämningsdagen infaller en lördag måste aktieägaren i praktiken vara införd i aktieboken redan fredagen den 19 januari 2018), dels anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 22 januari 2018 under adress: Medivir AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-402 92 37 eller via bolagets hemsida www.medivir.se. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 20.318.977 aktier, varav 474.769 aktier av serie A och 19.844.208 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24.591.898 röster. Bolaget innehar 11.413 egna aktier av serie B.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 19 januari 2018 (eftersom avstämningsdagen infaller en lördag), vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissionsbemyndigande avseende nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till högst 20 procent av antalet utgivna aktier av serie B per dagen för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet, inklusive avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka Medivirs flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets kliniska portfölj samt att ge bolaget möjlighet att dra nytta av det intresse som skandinaviska och internationella investerare visat bolaget.

Emissionsbemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill årsstämman 2018, besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som kan komma att ges ut med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning och ska ges ut med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Syftet med bemyndigandet är att öka Medivirs flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets kliniska portfölj samt möjliggöra för styrelsen att ge ut aktier av serie B utan att späda ut ägandet för bolagets befintliga aktieägare.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandena ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandena ersätter det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman 2017.

Ytterligare information om bakgrunden till bemyndigandena framgår av Medivirs pressmeddelande den 2 januari 2018.

Stockholm i januari 2018

Medivir AB (publ)
Styrelsen