Pressmeddelanden

MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Bolagets A-aktieägare meddelade att de avsåg att konvertera samtliga sina A-aktier till B-aktier.
 • De prekliniska säkerhetsstudierna med MIV-818 slutfördes framgångsrikt, vilket möjliggör start av kliniska fas I-studier under 2018.
 • Prekliniska data för MIV-818 presenterades vid HCC Summit 2018, som anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL). Dessa data demonstrerar den aktiva metabolitens målinriktning på levern och identifierar potentiella biomarkörer för användning vid klinisk utveckling.
 • Medivir genomförde framgångsrikt en riktad nyemission om cirka 155 MSEK före transaktionskostnader.
 • I mars meddelades att John Öhd, Chief Medical Officer, beslutat lämna bolaget. En rekryteringsprocess för att hitta en ny Chief Medical Officer har inletts.

Finansiell sammanfattning  

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,5 (17,8) MSEK, varav 4,5 (13,7) MSEK utgjordes av periodens royaltyintäkter.
 • Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -73,1 (-80,9) MSEK. Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,17 (-3,59).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -87,1 (-123,9) MSEK.
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång uppgick till 522,6 (708,9) MSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Samtliga A-aktier i bolaget har konverterats till B-aktier.
 • Prekliniska data som visar att MIV-818 är synergistisk med sorafenib in vitro och att kombinationen av sorafenib och MIV-818 visar en överlägsen antitumör-effekt in vivo jämfört med substanserna var för sig, presenterades vid årsmötet 2018 för the American Association for Cancer Research.

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Bokslutskommunikén kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Christine Lind.

Tid: Fredag den 27 april 2018, kl. 14.00 (CET).

Telefonnummer för deltagare från:
Sverige 08 - 566 426 91
Europa + 44 20 3008 9804
USA + 1 855 753 2236

Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.com
Efter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, vd, +46 (0) 8 5468 3100 eller, Erik Björk, CFO, +46 (0) 72 228 2831

VD har ordet
Under första kvartalet 2018 visade vi vårt fortsatt tydliga fokus inom onkologi. Lika viktigt var att vi säkrade finansiering för att ta dessa projekt framåt via en riktad emission om cirka 155 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen genererade stort intresse från svenska och internationella investerare, som exempelvis Gladiator och Nyenburgh Investment Partners, samt även sedan tidigare stora aktieägare i bolaget.

Jag tog över rollen som vd för Medivir för lite mer än ett år sedan, och under dessa 12 månader har vi fortsatt omvandlingen av företaget för att skapa ett cancerfokuserat, forsknings- och utvecklingsorienterat läkemedelsbolag med en stark projektportfölj.

Under första kvartalet uppmärksammades vår läkemedelskandidat för behandling av levercancer, MIV-818, på två viktiga internationella konferenser. Jag skulle därför vilja framhäva detta projekt som ett fantastiskt exempel på Medivirs framgångsrika omvandling till ett onkologibolag. MIV-818 utnyttjar både vår erfarenhet av leversjukdom och nukleotidvetenskap, uppbyggd under våra år när vi utvecklade hepatit C-läkemedel, för att möjliggöra en ny behandling för levercancer-patienter.

Vi valde MIV-818 som läkemedelskandidat i november 2016 och drygt ett år senare avslutade vi den prekliniska utvecklingen som är nödvändig för att vi ska kunna fortsätta till kliniska studier. Vi planerar att inleda de kliniska studierna senare i år. Utvecklingen av MIV-818-projektet visar vår förmåga att använda 30 års vetenskaplig erfarenhet för att utveckla nya läkemedel mot cancer.

Vi är glada för uppmärksamheten som vi fått från forskare och läkare, samt att vi har fått presentera MIV-818 vid flera konferenser hittills i år, inklusive HCC Summit, organiserat av European Association for Liver Study (EASL) och det årliga mötet som anordnas av American Association for Cancer Research.

Den riktade nyemissionen tidigare under kvartalet innebär att vi kan starta och slutföra vår planerade fas I-studie för MIV-818 och att vi kan fortsätta utveckla vår projektportfölj. Vi kommer kontinuerligt att hålla er informerade om framstegen inom alla dessa spännande projekt. Vi planerar också en kapitalmarknadsdag senare i år med en fullständig uppdatering av våra utvecklingsprogram.

Vi är väl positionerade för att fortsätta vår resa mot att bli ett forsknings- och utvecklingsfokuserat läkemedelsbolag som levererar banbrytande läkemedel till cancerpatienter, och nu kan vi göra det från en ännu starkare finansiell ställning.

Christine Lind
Vd och koncernchef
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medivir AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017, klockan 08.30 CET.