Pressmeddelanden

Medivirs styrelse föreslår emissionsbemyndiganden i syfte att öka bolagets finansiella flexibilitet – kallar till extra bolagsstämma

Stockholm — Medivir AB (publ) (“Medivir” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma i Bolaget den 26 januari 2018, varvid stämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission motsvarande högst 20 procent av antalet aktier av serie B. Därutöver föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Medivirs A-aktieägare, dvs. Bo Öberg, Nils Gunnar Johansson och Christer Sahlberg, samt Nordeas fonder och Linc AB (Bengt Julander), vilka tillsammans innehar cirka 16 procent av antalet aktier i Medivir, med cirka 31 procent av rösterna, har meddelat Medivir att de ställer sig positiva till styrelsens förslag och kommer att rösta för förslagen på den extra bolagsstämman. Medivirs A-aktieägare har samtidigt, enligt vad som meddelas i ett separat pressmeddelande idag, förklarat att de kommer att stämpla om sina A-aktier i Medivir till B-aktier så snart som möjligt efter den extra bolagsstämman.

Medivir har under de senaste månaderna träffat ett flertal skandinaviska och internationella befintliga aktieägare och potentiella nya investerare, vilka har visat intresse för Bolaget samt dess projekt och framtida möjligheter. Styrelsen har inte beslutat att utnyttja de föreslagna bemyndigandena men önskar, med anledning av den pågående utvärderingen av Medivirs kapitalstruktur och möjliga finansieringsalternativ samt i syfte att påskynda utvecklingen av Bolagets kliniska portfölj, öka sin finansiella flexibilitet och möjlighet att besluta om sådana nyemissioner för det fall villkoren bedöms fördelaktiga.

  • Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B motsvarande högst 20 procent av antalet utgivna aktier av serie B per dagen för bolagsstämman.
  • Därutöver föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandena ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandena ersätter det emissionsbemyndigande som beslutades vid årsstämman 2017.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 26 januari 2018. Ytterligare information finns i den separat offentliggjorda kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Lind, VD Medivir AB, telefon: +46 (0)8 5468 3100
Anders Lundin, CFO Medivir AB, telefon: +46 (0)73 125 1453

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 8.15 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap).