Pressmeddelanden

Ytterligare fas II-data för remetinostat presenteras 18 och 19 maj vid International Investigative Dermatology (IID 2018)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att ytterligare data från fas II-studien av remetinostat vid behandling av patienter med kutant T-cellslymfom (CTCL) i tidig fas kommer att presenteras vid konferensen International Investigative Dermatology (IID 2018) som hålls 16–19 maj i Orlando, Florida. Presentationen fokuserar på fas II-data som belyser remetinostats förmåga att reducera pruritis (klåda).

Remetinostat (f.d. SHAPE) är Medivirs HDAC-hämmare för topikal användning som utvecklas för behandling av CTCL-varianten mycosis fungoides.

De nya resultaten kommer att presenteras av en av studiens prövare, dr Madeleine Duvic, professor i internmedicin och dermatologi vid MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas, och ges både i form av en posterpresentation och som muntligt föredrag.

Muntligt föredrag: fredag 18 maj kl. 12.30–13.30 (EST). Posterpresentation: lördag 19 maj kl. 11.45–13.45 (EST).

Anti-pruritic properties of remetinostat (SHAPE), a topical histone deacetylase inhibitor (HDACi); data from a randomized phase 2 study in patients with stage IA- IIA mycosis fungoides.
Författare: M. Duvic, J. Guitart, A. Huen, P. Porcu, NR. LeBoeuf, J. Skolnik, K. Owen, J. Ohd och YH. Kim.

Ett abstract finns tillgängligt på: https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(18)30841-8/abstract

Information om samtliga presentationer vid IID 2018 finns på konferensens hemsida: http://iid2018.org/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831
John Öhd, CMO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 529 62 00

Om mycosis fungoides (MF) och kutant T-cellslymfom (CTCL)
Kutant T-cellslymfom (CTCL)
är en sällsynt form av hematologisk cancer. Enligt amerikanska National Cancer Institute är mycosis fungoides (MF) den vanligaste CTCL-varianten. I USA beräknas 15 000 till 20 000 personer lida av MF, med uppskattningsvis 1 500 nya insjuknanden per år, och ca 75 % av fallen har sjukdomen i tidig fas (stadium IA-IIA), där sjukdomen är begränsad till huden. Sjukdomen befinner sig i tidig fas under lång tid och patienterna behöver då långvarig topikal behandling av sina sjukdomsbesvär. Hos en liten andel av patienterna utvecklas sjukdomen och leder till hudtumörer eller systemisk sjukdom och dessa patienter kräver då systemisk anticancerterapi, vilket kan inbegripa behandling med systemiskt administrerade hämmare av histondeacetylaser (HDAC). Pruritus, eller klåda, är ett dominerande sjukdomssymtom som medför försämrad livskvalitet hos många CTCL-patienter. Tillgängliga läkemedel för CTCL i tidig fas har dålig verkan och/eller tolerabilitet och kan orsaka förvärrad pruritus. Medivir bedömer att den adresserbara marknaden enbart i USA för en effektiv och väl tolererad behandling av CTCL i tidig fas är värd ca USD 900 miljoner om året.

Om remetinostat
Remetinostat är en unik hämmare av histondeacetylaser (HDAC) för användning topikalt på huden och som Medivir utvecklar för behandling av mycosis fungoides (MF)-varianten av CTCL i tidig fas.
Remetinostat är utvecklad för att ge effektiv verkan i huden samtidigt som den bryts ner snabbt i blodbanan vilket gör att de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare kan undvikas. I fas II-studien uppvisade remetinostat även dosberoende effekt vid behandling av hudlesioner, mätt enligt studiens primära effektmått CAILS (Composite Assessment of Index Lesion Severity). Mot denna bakgrund har Medivir inlett en dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och förbereder nu en fas III-studie av remetinostat vid behandling av CTCL. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie (tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.