Pressmeddelanden

Medivir presenterar positiva data från den avslutade fas Ia-studien med MIV-818 i patienter med avancerad levercancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att nya data från den avslutade fas Ia-studien med MIV-818 kommer att presenteras vid den FoU-dag som bolaget arrangerar idag, kl 14.00 – 16-30.

Fas Ia-studien hade som huvudsyfte att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av MIV-818 i patienter med levercancer. Totalt inkluderades nio patienter med avancerad sjukdom: sex patienter med cancermetastaser i levern, två med primär levercancer och en med gallgångscancer.

Farmakokinetisk analys visade att patienterna bara exponerats för låga nivåer av MIV-818 och troxacitabin utanför levern, vilket ger experimentellt stöd för den leverriktade effekten av MIV-818. Biverkningarna från behandlingen var huvudsakligen milda och de allvarligare biverkningar som observerades var reversibla.

Biomarköranalys av leverbiopsier från patienterna visade på en selektiv påverkan av behandlingen: medan tumörvävnad hade tydliga DNA-skador uppvisade frisk levervävnad bara minimala eller inga DNA-skador. Utifrån en oberoende expertanalys av levertumörernas tillväxt bedömdes fem av de nio patienterna ha stabil leversjukdom efter behandlingen.

- Analysen av data från de nio patienterna konfirmerar slutsatsen från de första sex patienterna och ger starkt stöd för den fortsatta utvecklingen av MIV-818 som en ny och effektiv behandling av levercancer. MIV-818 är vårt viktigaste projekt och det känns därför väldigt bra att vår tro på substansens möjligheter ytterligare förstärkts av de nya data som presenteras idag, säger Dr Uli Hacksell, vd på Medivir.

Presentationerna kan följas via en länk på hemsidan; www.medivir.se

För ytterligare information, kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020,
kl 08.30.

   
Om MIV-818

MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.