Onkologi

Medivir fokuserar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet inom onkologi där bolagets expertis inom design av proteashämmare och inom nukleosid-/ nukleotidforskning kan tillämpas vid utvecklingen av nya målinriktade cancerläkemedel.

Medivir har valt att fokusera på cancersjukdomar där tillgängliga behandlingsmetoder är mindre framgångsrika eller där behandlingsalternativ saknas, dvs. sjukdomar där det finns stora medicinska behov och stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienter.

Medivir väljer projekt med en stark koppling mellan läkemedelsmålet och den aktuella cancersjukdomen. Eftersom samma cancerform, och ibland samma tumör, kan uppvisa en mycket hög grad av heterogenitet strävar Medivir efter att identifiera undergrupper av patienter som svarar eller svarar särskilt väl på den nya behandlingen.

Bland de cancertyper som är av särskilt stort intresse för Medivir finns levercellscancer (HCC), glioblastoma multiforme (GBM) och cancer i bukspottkörteln. Samtliga dessa cancersjukdomar är aggressiva, har få behandlingsalternativ och låg överlevnad med dagens behandlingsmetoder. HCC är en levercancer som uppkommer i den vanligaste typen av leverceller, hepatocyter. Det är en av de vanligaste cancertyperna i världen och en allt viktigare orsak till dödsfall i cancer. Patienter med långt framskriden HCC har en medianöverlevnad på endast 9–11 månader med dagens bästa behandlingsmetoder. För detta sjukdomsområde används bolagets expertis inom målinriktad leverans av nukleotider till levern, ursprungligen utvecklad som del av Medivirs arbete kring hepatit C, och vi har valt MIV-818 som en lovande läkemedelskandidat för fortsatt utveckling. (Se MIV-818).

Sidan uppdaterad senast 24 januari 2017