Cancer

Medivirs forskning och utveckling fokuserar på att utveckla nya cancerläkemedel genom att tillämpa bolagets expertis inom proteashämmare och nukleosid-/nukleotidforskning.

Medivir fokuserar på cancersjukdomar där det finns stora medicinska behov, där tillgängliga behandlingsmetoder är mindre framgångsrika och där det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienter med få behandlingsalternativ. De tumörtyper Medivir väljer att fokusera på beror i hög grad på respektive projekts förutsättningar samt på läkemedelsmålens aktivitet och funktion vid olika cancersjukdomar och hos olika undergrupper av cancerpatienter som förväntas svara på behandlingarna. Bland cancertyper som är av särskilt stort intresse för Medivir finns levercellscancer (HCC), kutant T-cellslymfom (CTCL), solida tumörer och höggradig serös cancer (livmodercellscancer). Samtliga dessa cancersjukdomar är aggressiva, har få behandlingsalternativ och mycket låg överlevnad med dagens behandlingsmetoder.

 

 

Medivirs strategi för utveckling av cancerläkemedel

Illustration: Medivirs strategi för utveckling av nya cancerläkemedel. Även om cancer utgör ett brett spektrum av sjukdomar som alla utmärks av abnorm celltillväxt finns det idag en växande insikt om att olika cancerformer delar ett antal gemensamma egenskaper, de som Hanahan och Weinberg benämner ”cancerns kännetecken” (Hanahan och Weinberg, Cell (2011), 144, 646–674). Medivirs strategi för utveckling av nya cancerläkemedel baseras på bolagets teknikplattformar; nukleotid-/nukleosidvetenskap samt design av proteashämmare. Nukleotider verkar målinriktat på de processer som möjliggör cancercellens kontinuerliga DNA-replikation. Proteaser medverkar i andra processer som är nödvändiga för att initiera och upprätthålla tumörtillväxt. Områden där Medivir driver aktiva projekt har markerats i illustrationen.
Birinapant MIV 818 Birinapant Remetinostat

Sidan uppdaterad senast 14 september 2017