Ordlista

Antiviral  Antiviruseffekt.

Artros  Förslitning av brosket i kroppens leder.

Biomarkör  En biologisk eller kemisk markör som tyder på att en läkemedelssubstans kan ha effekt på en sjukdom.

Enzym  En proteinmolekyl som ombesörjer kemiska reaktioner i djur- och växtceller. Detta sker snabbt och med stor precision utan att enzymet självt förbrukas. Polymeraser och proteaser är enzym.

Farmakokinetik  Läran om läkemedels omsättning i människokroppen.

Genotyp  En organisms exakta genetiska egenskaper, vanligen i form av DNA. Inom HCV är genotyp 1a den vanligaste i Nordamerika och 1b den vanligaste i Europa.

HCV/Hepatit C  Gulsot orsakad av humant hepatit C-virus (HCV).

HIV (Humant immunbristvirus)  Virus som skadar immunförsvaret och ger upphov till AIDS.

Interferon  Kroppseget protein med antiviral effekt.

Kliniska studier  Prövningar av läkemedelssubstanser i människa.

Kollagen Fiberprotein, en sammanfattande benämning på den vanligaste fiberkomponenten i all vävnad utanför själva cellen. Nästan 30% av kroppens totala protein består av kollagen.

Levercirros  Skrumplever, förtvining av levern varvid levervävnad gradvis förstörs och ersätts av bindväv.

Läkemedelskandidat  Substans utvald för att utvecklas vidare för kliniska studier.

Metastas (dottersvulst) Tumör som spridit sig till andra organ än där den primära tumören (modersvulsten) finns.

Monoklonal  sägs en företeelse vara som har att göra med en grupp genetiskt identiska celler.

Nukleosidanalog  Kemiska varianter av de nukleosider som bygger upp arvsmassa.

Nukleotid  En nukleosid med en eller flera fosfatgrupper.

Polymeras  En typ av enzym som kopierar arvsmassan (gener) hos till exempel ett virus.

Preklinisk forskning  All forskning kring en läkemedelssubstans fram till första prövning i människa, därefter så kallade kliniska prövningar.

Proteas  Ett enzym som kan klyva proteiner till mindre bitar.

Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. Förökning tex avseende virus som inuti sin värdcell får förmåga att inträda i en replikationsfas (förökningsfas).

Ribavirin En syntetisk nukleosidanalog.

Systemisk toxicitet Giftpåverkan som är spridd i ett helt organsystem oftast i hela kroppen i motsats till en mer lokal påverkan på tex ett enskilt organ.

Sidan uppdaterad senast 7 april 2016