Ordlista

Acetylering Kemisk process där en acetylgrupp införs i en organisk förening.

Antiviral Antiviruseffekt.

Autoimmun sjukdom Tillstånd som uppkommer då kroppens immunsystem reagerar mot den egna vävnaden.

Biomarkör En biologisk eller kemisk markör som när den kan påvisa, alternativt överstiger, ett visst mätvärde utgör en indikator för ett visst biologiskt förhållande som att en läkemedelssubstans kan ha effekt på en sjukdom.

Deubiquitinaser (DUB) En stor grupp av proteaser (enzym) som klyver ubiquitin från tex proteiner. Ubiquitin är ett protein med 76 aminosyror vars huvudsakliga syfte är att ”märka” andra intracellulära proteiner som ska brytas ner.

Enzym En proteinmolekyl som påverkar hastigheten av kemiska reaktioner i celler utan att enzymet självt förbrukas. Polymeraser och proteaser är exempel på enzymer.

Farmakokinetik Läran om läkemedelsomsättning i människokroppen.

Genotyp En organisms exakta genetiska egenskaper, vanligen i form av DNA. Inom HCV är genotyp 1a den vanligaste i Nordamerika och 1b den vanligaste i Europa.

HCV/Hepatit C Gulsot orsakad av humant hepatit C-virus (HCV).

Histondeacetylaser (HDAC) En enzymfamilj som avlägsnar acetylgrupper från sidokedjorna till aminosyror i histoner.

Histoner En grupp proteiner som tillsammans med DNA bildar nukleoproteiner som bygger upp kromosomerna.

Hudlesioner Medicinsk term för en skada eller sjuklig förändring i huden i form av tex utväxter eller fläckar som inte ser ut som huden runt om.

Kliniska studier Prövningar av läkemedelssubstanser i människa.

Kollagen Fiberprotein, en sammanfattande benämning på den vanligaste fiberkomponenten i all vävnad utanför själva cellen. Nästan 30 procent av kroppens totala protein består av kollagen.

Levercirros Skrumplever, förtvining av levern varvid levervävnad gradvis förstörs och ersätts av bindväv.

Ligand Kallas de ofta mindre molekyler som har specificitet för en receptor och som genom att binda till denna fortplantar någon form av signal inne i en cell.

Läkemedelskandidat Substans utvald för att utvecklas vidare för kliniska studier.

Metastas (dottersvulst) Tumör som spridit sig till andra organ än där den primära tumören (modersvulsten) finns.

Monoklonal sägs en företeelse vara som har att göra med en grupp genetiskt identiska celler.

Nukleosidanalog Kemiska varianter av de nukleosider som bygger upp arvsmassa.

Nukleotid Nukleosid med en eller flera fosfatgrupper.

Peptidmimetikum Substanser som är designade att avspegla 3D-strukturen av en naturlig peptid eller protein.

Polymeras En typ av enzym som kopierar arvsmassan (gener) hos till exempel ett virus.

Proteas Ett enzym som kan klyva proteiner till mindre bitar.

Refraktär tumör En tumör som inte svarar på behandling.

Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. Förökning tex avseende virus som inuti sin värdcell får förmåga att inträda i en replikationsfas (förökningsfas).

Systemisk toxicitet en giftpåverkan som är spridd i ett helt organsystem oftast i hela kroppen i motsats till en mer lokal påverkan på till exempel ett enskilt organ.

Särläkemedel Ett läkemedel mot mycket ovanliga sjukdomar.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017