JNJ-4178

Om JNJ-4178

JNJ-4178 är en kombination av tre direktverkande antivirala läkemedel: simeprevir, en proteashämmare som har utvecklats av Janssen och Medivir, AL-335, en nukleotidbaserad HCV-polymerashämmare, samt odalasvir, en HCV NS5A-hämmare. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av JNJ-4178, som för närvarande utvärderas i fas II-studier avseende behandling av hepatit C.

Partner

Janssen (Johnson & Johnson)

Projektstatus/Medivirs medverkan

En öppen fas IIb-studie pågår avkombinationsbehandling med simeprevir, odalasvir och AL-335 som utvärderas i behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med kronisk hepatit C-infektion utan cirros. Denna globala multicenterstudie ingår i Janssens kliniska utvecklingsprogram för JNJ-4178 och omfattar studiecentra i Nordamerika, Europa och Asien. Fas IIb-studiens mål är att utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetik vid behandling med JNJ-4178/AL-335 (800 mg QD), odalasvir (25 mg QD) och simeprevir (75 mg QD) hos behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med kronisk hepatit C genotyp 1, 2, 4, 5, 6-infektion utan cirros.

Samtidigt pågår en fas IIa-studie där behandling med samma trippelkombination utvärderas i patienter med eller utan kompenserad cirros.

Godkännande av produkten berättigar Medivir till milstolpeersättningar och royalty på försäljningen.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017