MIV-323 för behandling av RSV-infektioner

Inledning

Respiratoriskt syncytialt virus (RSV) är ett smittoämne som kan orsaka livshotande luftvägsinfektioner, i synnerhet hos barn. Det finns ett stort behov av nya behandlingar av RSV-infektioner. RSV-projektet är resultatet av ett licensavtal från 2014 med Boehringer Ingelheim International GmbH avseende exklusiva globala rättigheter till ett läkemedelsprogram inriktat på behandling och förebyggande av RSV-infektioner.

Mekanism/verkningssätt

MIV-323 är en oralt administrerad lågmolekylär hämmare av RSV-fusionsproteinet (RSV F). RSV F-proteinet är en viruskomponent som är vital för att RS-viruset ska kunna tränga in i celler i luftvägarna vilket visats i kliniska studier. Hämning av F-proteinets aktivitet reducerar intensiteten och frekvensen av sjukdomar orsakade av en RSV-infektion i de övre och nedre luftvägarna.

Sjukdomsområde

RS-virus ger infektioner i lungor och luftvägar som kan leda till bronkiolit och lunginflammation. Hos friska vuxna begränsar sig RSV-infektioner oftast till de övre luftvägarna och ger endast lindriga förkylningsliknande symtom som går över inom ett par veckor. Hos äldre patienter och personer med hjärtfel, kronisk lungsjukdom eller nedsatt immunförsvar (exempelvis transplantationspatienter) riskerar RSV-infektioner att medföra ett allvarligare sjukdomsförlopp. RSV-infektioner orsakar även omfattande sjuklighet och dödlighet bland barn och utgör en viktig anledning till att barn behöver sjukhusvård, samtidigt som den innebär stor belastning på primärvården. Det totala antalet årliga fall av RSV-infektioner i världen beräknas uppgå till 64 miljoner (WHO). För barn under 5 år rapporterades för år 2005, 33,8 miljoner fall av infektioner i de nedre luftvägarna, varav 3,4 miljoner krävde sjukhusvård och beräknas ha medfört mellan 66 000 och 199 000 dödsfall.

Projektbeskrivning

Risken att avlida till följd av problem med luftvägarna är nio gånger högre för barn under ett år med RSV-infektion jämfört med barn i samma åldersgrupp med influensa. Det också ett samband mellan allvarliga RSV-infektioner hos mycket unga barn och återkommande problem med ansträngd andning senare i livet. Inhalering av ribavirin är den enda godkända behandlingsmetoden för RSV-infektioner men hälsovinsterna är tveksamma och administreringssättet mycket komplicerat. Palivizumab, en RSV-specifik monoklonal antikropp, har godkänts för förebyggande av RSV-infektioner men är bara delvis verksam och är endast avsedd för 3 procent av för tidigt födda barn och för barn med en allvarlig bakomliggande kronisk sjukdom. Med tanke på att standardbehandlingen för den allra största delen av patienter med RSV-infektion inskränker sig till symtomatisk behandling föreligger ett stort medicinskt behov av förebyggande och botande RSV-behandlingar hos både äldre patienter och barn. Kliniska studier av potentiella nya RSV-läkemedel har nått fas II men endast en mindre del av dessa har genererat effektdata, och då enbart hos experimentellt infekterade friska vuxna med övre luftvägsinfektioner.

Medivirs projekt med hämmare av RSV-fusionsproteinet inlicensierades i augusti 2014. Projektet var då i tidig forskningsfas och Medivirs forskare har därefter systematiskt optimerat egenskaperna hos dessa molekyler, vilket i slutet av 2016 ledde fram till valet av MIV-323 som läkemedelskandidat. MIV-323 befinner sig nu i preklinisk utvecklingsfas och projektets mål är att identifiera en samarbetspartner som kan driva det kliniska utvecklingsarbetet fram till ett färdigt läkemedel på marknaden.

RSV – Posterpresentation vid The 10th International Respiratory Syncytial Virus Symposium i Argentina (PDF)

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017