MIV-818 för behandling av levercancer

Inledning

Levercancer är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen. Levercellscancer (HCC) är den vanligaste formen av levercancer. Medivir bidrar i kampen mot denna svåra sjukdom genom att utveckla läkemedel som levererar substanser mot cancer direkt till levern.

Mekanism/verkningssätt

Dagens behandlingsmetoder för patienter som ännu inte har långt framskriden HCC, bland annat så kallad Trans-Arterial Chemo-Embolization (TACE), bygger i hög grad på att läkemedlet levereras direkt till levern. Genom sitt långvariga arbete med att ta fram bättre behandlingar av kroniska hepatit B- och C-infektioner har Medivir utvecklat hög kompetens och en väl utvecklad förmåga att leverera aktiva nukleosidmetaboliter och nukleotidanaloger specifikt till levern. Exempelvis har MIV-802, Medivirs nukleotidanalog för behandling av HCV-infektioner som utvecklas i samarbete med Trek Therapeutics, oralt administrerad visat sig ge nivåer av den aktiva läkemedelssubstansen som är 100 gånger högre i levern än i övriga organ. Denna teknik har nu tillämpats i ett läkemedelsprojekt för framtagning av en ny behandling av levercancer och MIV-818 har utvecklats som en oralt administrerad behandling med hög antitumöraktivitet som verkar målinriktat på levern. Målet är att ge maximal koncentration av den aktiva substansen i tumören eller tumörerna, samtidigt som den systemiska toxiciteten i resten av kroppen till följd av exponeringen för MIV-818 och dess metaboliter kan reduceras. Målet är att kombinera de fördelar som TACE erbjuder med sin målinriktade verkan på levern med den för patient och vårdgivare enklare och mer bekväma lösningen med ett oralt administrerat läkemedel.

Sjukdomsområde

Levercancer är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och en av de snabbast växande cancertyperna i USA, både sett till antal insjuknade och dödlighet. Levercellscancer (HCC) är den vanligaste formen av levercancer. Till riskfaktorerna för HCC hör kronisk hepatit B- och C-infektion, metabola rubbningar som icke-alkohol relaterad steatohepatitis (NASH) samt diabetes, liksom även bruk och missbruk av alkohol och tobak.

Projektbeskrivning

Cellgiftsbehandling som använts med framgång vid behandling av andra cancerformer har visat sig otillräcklig i flera kliniska HCC-studier, ofta för att allvarliga biverkningar börjat uppträda i levern och andra delar av kroppen innan tillräckliga koncentrationer av cellgiftet kunnat uppnås i levern. En framgångsrik metod för att komma runt detta är så kallad Trans-Arterial Chemo-Embolization (TACE), en kirurgisk process där cytostatika levereras direkt till tumören och hindrar dess blodförsörjning samtidigt som övriga organs exponering för läkemedlet minskar. Detta gör det möjligt att både uppnå verksamma koncentrationer i levern och en reducerad systemisk toxicitetet. TACE ger dokumenterade fördelar för patienter som inte har långt framskriden HCC, men behandlingsmetoden är tekniskt komplicerad samt förenad med risker och begränsningar som gör att den inte lämpar sig för stora patientgrupper.

Den enda godkända behandlingen för långt framskriden HCC är multikinashämmaren sorafenib (NexavarTM) och patienter som behandlas med detta läkemedel har i kliniska studier en medianöverlevnad på cirka 11 månader (jämfört med 8 månader vid behandling med placebo). För närvarande finns det ingen rekommenderad behandling för patienter som återinsjuknar. Den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC betyder att det finns ett mycket stort medicinskt behov av nya behandlingar av denna svåra sjukdom.

Förberedande GLP-säkerhetsstudier pågår i syfte att möjliggöra start av kliniska studier. Kliniska studier förväntas starta under första halvåret 2018.

MIV-818 – Posterpresentation vid årsmötet för the American Association for Cancer Research (AACR) i Chicago (PDF)

MIV-818 – Posterpresentation P01-05 vid EASLs HCC Summit 2018 i Schweiz/ MIV-818 (PDF)

MIV-818 – Posterpresentation P02-04 vid EASLs HCC Summit 2018 i Schweiz/ MIV-818 (PDF)

MIV-818 – Posterpresentation vid The American Association for Cancer Research Annual Meeting, april 2017 (PDF)

Sidan uppdaterad senast 17 april 2018