Remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL)

Inledning

Kutant T-cellslymfom (CTCL) är en kronisk och ovanlig form av cancer. Remetinostat tros kunna erbjuda ett viktigt nytt behandlingsalternativ för drabbade patienter och behandlande hudläkare.

Mekanism/verkningssätt

Remetinostat är en ny hämmare av histondeacetylaser (HDAC) under utveckling för topikal behandling av CTCL. Substansen har designats för att ge effektiv verkan inuti hudlesioner samtidigt som den ska brytas ner snabbt i blodbanan för att undvika de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare.

Sjukdomsområde

CTCL är en ovanlig sjukdom i både USA och Europa. Antalet insjuknanden är 1 000 – 3 000 om året och det beräknas finnas cirka 20 000 diagnostiserade fall i USA och ungefär lika många i Västeuropa. Tre fjärdedelar av CTCL-patienterna har sjukdomen i tidig fas (IA-IIA), då sjukdomen är vilande och lokaliserad till huden, ett tillstånd som kan vara oförändrat i flera år. Progressionen är visserligen långsam för de flesta med CTCL i tidig fas men de tumörer som bildas leder till signifikant morbiditet och nedsatt livskvalitet, bland annat till följd av kliniskt signifikant pruritus (klåda). Sjukdomens långsamma progression medför oftast långvarig behandling, i första hand topikalt med steroider av tilltagande styrka. När effekten av steroiderna börjar avta eller deras biverkningar blir alltför besvärande är de fortsatta behandlingsalternativen begränsade. Dessa saknar ofta bestående effekt och biverkningarna upplevs ofta som mycket plågsamma av patienten. Det föreligger således ett stort medicinskt behov hos de patienter vars hudlesioner inte svarar på dagens behandlingar eller som upplever biverkningar som svår klåda, särskilt vid långvarig behandling av stora hudytor. Tack vare sin kliniska profil med en balans mellan effekt, säkerhet och tolerabilitet förväntas remetinostat ha potential att kunna ta en betydande andel av marknaden.

Projektbeskrivning

Positiva top-line data från fas II-studien med remetinostat hos patienter med CTCL i tidiga stadier presenterades i april 2017. Baserat på en intent-to-treat analys uppvisade patienter i den arm som behandlades med 1 % remetinostat gel BID den högsta andelen bekräftad behandlingsrespons (8/20, 40 %), inklusive 1 fullständig behandlingsrespons. Responsen i de övriga två armarna, 0,5 % BID-armen och 1 % QD-armen, var 5/20 (25 %) respektive 4/20 (20 %) och resulterade inte i någon fullständig behandlingsrespons. Topikal remetinostat var väl tolererat i samtliga tre doseringsgrupper och visade ingen antydan till systemiska biverkningar, inklusive sådana som är associerade med systemiska HDAC-hämmare.

Medivir avser att inleda diskussioner med läkemedelsmyndigheter baserat på dessa data i syfte att påbörja en fas III-studie senare i år. Fullständiga data från fas II-studien kommer presenteras vid vetenskapliga konferenser under andra halvåret 2017.

 

 

Remetinostat är en ny hämmare under utveckling för topikal behandling av CTCL.

 

Fakta

  • Genuttryck kan regleras av icke-ärftlig (epigenetisk) modifikation av DNA, inklusive acetylering av histoner. HDAC-enzymer reglerar denna epigenetiska process genom att avlägsna acetyleringarna från histonerna vilket ger förändrat genuttryck som i sin tur leder till förändrad celldifferentiering och antitumöreffekt.
  • HDAC-hämmare har godkänts för behandling av CTCL i långt framskriden fas vilket påvisar verkningsmekanismen i koncepttest. Till följd av att HDAC-hämmare kan orsaka omfattande systemisk toxicitet lämpar de sig emellertid inte för behandling av CTCL i tidig fas. Det föreligger således en betydande potential för remetinostat att erbjuda ett gynnsamt behandlingsalternativ för de CTCL-patienter som inte kan behandlas med systemiskt administrerade HDAC-hämmare.
  • Den adresserbara marknaden i USA för behandling av CTCL i tidig fas bedöms vara värd USD 900 miljoner.
  • I tidig fas är sjukdomen begränsad till huden
  • Fas IA omfattar <10 % av huden
  • Fas IB omfattar >10 % av huden
  • Fas IIA omfattar lika stor hudyta som fas IA eller B samt även viss påverkan på lymfnoder

Sidan uppdaterad senast 15 september 2017