Remetinostat för behandling av kutant T-cellslymfom (CTCL)

Inledning

Kutant T-cellslymfom (CTCL) är en ovanlig form av blodcancer som först uppträder i huden och som är klassad som en ovanlig men prioriterad sjukdom (orphan disease). Remetinostat tros kunna erbjuda ett viktigt nytt behandlingsalternativ för drabbade patienter och behandlande hudläkare.

Mekanism/verkningssätt

Enligt amerikanska National Cancer Institute är mycosis fungoides (MF) den vanligaste CTCL-varianten. Remetinostat är en ny hämmare av histondeacetylaser (HDAC) som Medivir utvecklar för topikal behandling av MF/CTCL i tidiga faser. Substansen har designats för att ge effektiv verkan i huden samtidigt som den bryts ner snabbt i blodbanan för att undvika de biverkningar som tidigare associerats med systemiskt administrerade HDAC-hämmare.

Sjukdomsområde

CTCL är en ovanlig sjukdom i både USA och Europa. Antalet insjuknanden är 1 000 – 3 000 om året och det beräknas finnas cirka 20 000 diagnostiserade fall i USA och ungefär lika många i Västeuropa. Tre fjärdedelar av CTCL-patienterna har sjukdomen i tidig fas (IA-IIA), då sjukdomen är vilande och lokaliserad till huden, ett tillstånd som kan vara oförändrat i flera år. Progressionen är visserligen långsam för de flesta med CTCL i tidig fas men de tumörer som bildas leder till signifikant morbiditet och nedsatt livskvalitet, bland annat till följd av kliniskt signifikant pruritus (klåda). Sjukdomens långsamma progression medför oftast långvarig behandling, i första hand topikalt med steroider av tilltagande styrka. När effekten av steroiderna börjar avta eller deras biverkningar blir alltför besvärande är de fortsatta behandlingsalternativen begränsade. Dessa saknar ofta bestående effekt och biverkningarna upplevs ofta som mycket plågsamma av patienten. Det föreligger således ett stort medicinskt behov hos de patienter vars hudlesioner inte svarar på dagens behandlingar eller som upplever biverkningar som svår klåda, särskilt vid långvarig behandling av stora hudytor. Tack vare sin kliniska profil med en balans mellan effekt, säkerhet och tolerabilitet förväntas remetinostat ha potential att kunna ta en betydande andel av marknaden.

Projektbeskrivning

Positiva topline resultat från fas II-studien med remetinostat hos patienter med CTCL i tidiga stadier presenterades i april 2017 och ytterligare resultat presenterades vid the EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force Meeting den 15 oktober. Studien visade att behandlingsgruppen med remetinostat gel 1% två gånger om dagen uppvisade den högsta andelen patienter med bekräftad behandlingsrespons (8/20, 40 %). Remetinostat åstadkom även lindring av klåda (pruritus), ett dominerande sjukdomssymtom vid CTCL. Av patienterna med betydande klåda före behandlingsstart som behandlades med remetinostat gel 1 % två gånger om dagen uppnådde 80 % kliniskt signifikant lindring jämfört med före behandlingsstart. Den topikala behandlingen med remetinostat tolererades väl i alla tre behandlingsgrupperna och var utan tecken på systemiska biverkningar, inklusive sådana som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare. Baserat på dessa resultat avser Medivir att inleda diskussioner med läkemedelsmyndigheter för att därefter kunna påbörja en fas III-studie. I september 2017 tecknade Medivir ett avtal om klinisk prövning med Stanford University. Enligt avtalet skall Medivir tillhandahålla remetinostat gel till en prövarinitierad studie där remetinostat ges till patienter med basalcellscancer. Mer information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03180528).

 

 

Remetinostat är en ny hämmare under utveckling för topikal behandling av CTCL.

 

Fakta

  • Genuttryck kan regleras av icke-ärftlig (epigenetisk) modifikation av DNA, inklusive acetylering av histoner. HDAC-enzymer reglerar denna epigenetiska process genom att avlägsna acetyleringarna från histonerna vilket ger förändrat genuttryck som i sin tur leder till förändrad celldifferentiering och antitumöreffekt.
  • HDAC-hämmare har godkänts för behandling av CTCL i långt framskriden fas vilket påvisar verkningsmekanismen i koncepttest. Till följd av att HDAC-hämmare kan orsaka omfattande systemisk toxicitet lämpar de sig emellertid inte för behandling av CTCL i tidig fas. Det föreligger således en betydande potential för remetinostat att erbjuda ett gynnsamt behandlingsalternativ för de CTCL-patienter som inte kan behandlas med systemiskt administrerade HDAC-hämmare.
  • Den adresserbara marknaden i USA för behandling av CTCL i tidig fas bedöms vara värd USD 900 miljoner.
  • I tidig fas är sjukdomen begränsad till huden
  • Fas IA omfattar <10 % av huden
  • Fas IB omfattar >10 % av huden
  • Fas IIA omfattar lika stor hudyta som fas IA eller B samt även viss påverkan på lymfnoder

Sidan uppdaterad senast 6 november 2017