MIV-711 för behandling av artros

Inledning

MIV-711 är en selektiv cathepsin K-hämmare som tagits fram av Medivirs egna forskare. Artros, eller osteoartrit, är den vanligaste formen av ledsjukdom och upp till 40 procent av befolkningen över 65 lider av denna sjukdom. MIV-711, som först syntetiserades av Medivirs forskare, har potential att bli ett framtida artrosläkemedel som skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet. Ett viktigt mål för artrosforskningen är att identifiera läkemedel som kan fördröja, stoppa eller till och med reversera sjukdomsförloppet. Nyare forskning indikerar att två processer, både ben- och brosknedbrytning, spelar viktiga roller vid artrosutveckling. Framtida artrosbehandlingar bör således ha en dämpande effekt på båda dessa processer för att bromsa sjukdomsförloppet.

Mekanism/verkningssätt

Cathepsin K är ett proteas som bryter ner kollagen, ett protein som är viktigt för att behålla styrkan i ben- och broskvävnad. Medivirs forskning har i prekliniska artrosmodeller visat att hämning av cathepsin K kan bromsa nedbrytningen av leder och MIV-711 bedöms därmed ha potential som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel.

Sjukdomsområde

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom och kännetecknas av smärta och olika grad av inflammation i en eller flera leder. Vanligen drabbas knän, höfter och händer. Kännetecknande för sjukdomen är att patienten upplever smärta vid rörelse eller belastning av leden. Vissa patienter kan även drabbas av svullnad och smärta även när leden inte belastas. Röntgenundersökning av den drabbade leden brukar visa på gradvis nedbrytning av ledbrosk och tilltagande skador på benvävnaden intill leden. Den gradvisa försämringen av leden med tilltagande smärta och avtagande rörlighet medför att patienten blir allt mindre rörlig, vilket i sin tur medför stillasittande och viktuppgång som resulterar i ökad belastning på de drabbade lederna och förvärrad sjukdomsbild. En tilltagande artrossjukdom förvärrar också andra livsstilsrelaterade medicinska problem, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller ämnesomsättningssjukdomar.

Förekomsten av artros ökar i takt med åldrande befolkningar och allt större problem med övervikt. På de sju största marknaderna beräknas antalet personer med artros nå 95 miljoner år 2020. Idag finns endast symtomatiska behandlingar, främst smärtlindring i kombination med sjukgymnastik och viktminskning. I allvarliga fall kan kirurgiska ingrepp krävas, såsom ersättning av leden med en protes. Det föreligger således ett stort behov av behandlingar som kan bromsa både brosknedbrytning och deformation av benet i drabbade leder.

Projektbeskrivning

MIV-711 är under utveckling som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel och Medivir har sedan tidigare genomfört en framgångsrik klinisk fas I-studie med friska försökspersoner. Positiva topline resultat för fas IIa-studien MIV-711-201 rapporterades i september. Hos patienterna som behandlades med MIV-711 (100 mg resp. 200 mg en gång om dagen) konstaterades en reducerad ökning av lårbenets del av knäledens benyta med ungefär 65 % under 6 månaders behandling, jämfört med de patienter som fick placebo (icke-justerade p-värden för båda doserna < 0,005). I likhet med tidigare epidemiologiska kohortstudier uppvisade de patienter som fick placebo en ökning av lårbenets mediala benyta med 1 % under behandlingstiden. MIV-711 visade sig även ha en gynnsam påverkan på nedbrytningen av ledbrosk. Hos patientgruppen som behandlades med 100 mg-doser konstaterades en reducerad förtunning av lårbenets ledbrosk med 70 %, jämfört med de patienter som fick placebo. Hos patientgruppen som behandlades med 200 mg-doser konstaterades till och med en viss genomsnittlig ökning av broskets tjocklek. MIV-711 uppvisade ingen statistiskt signifikant effekt på patientrapporterad smärta (numerical rating scale, NRS) efter 6 månaders behandling (studiens primära effektmått). Dock kunde genomgående positiva tendenser avseende patientrapporterad smärta och andra patientrapporterade symtom konstateras hos båda patientgrupperna (100 mg resp. 200 mg). Data från studien tyder även på att båda MIV-711-doserna uppvisade acceptabla säkerhets- och tolerabilitetsegenskaper för den aktuella patientgruppen. Den oberoende dataövervakningskommittén höll det sista av sina två planerade möten kopplade till MIV-711-202-studien. Kommittén granskade ackumulerade säkerhetsdata från fas IIa-studierna – dels avblindade data från den första studien, dels de data som hittills genererats i fortsättnings-studien – och baserat på denna granskning beslutades att fortsättningsstudien bör fortsätta utan modifiering. Bedömningen att MIV-711-202 kan slutföras under första halvåret 2018 kvarstår. Eftersom kliniska data visar att MIV-711 har potential att bli det första sjukdomsmodifierande läkemedlet för behandling av artros har Medivir anlitat rådgivare för att identifiera en partner för den fortsatta utvecklingen av MIV-711.

MIV-711 – Artikel publicerad i Journal of Translational Medicine

MIV-711 – Posterpresentation vid årsmötet för American College for Rheumatology i San Diego, USA

Cathepsin K – Posterpresentation vid OARSI 2016 World Congress, april 2016 (PDF)

Sidan uppdaterad senast 21 mars 2018