MIV-711 för behandling av artros

Inledning

MIV-711 är en selektiv cathepsin K-hämmare som tagits fram av Medivirs egna forskare. Artros, eller osteoartrit, är den vanligaste formen av ledsjukdom och upp till 40 procent av befolkningen över 65 lider av denna sjukdom. MIV-711, som först syntetiserades av Medivirs forskare, har potential att bli ett framtida artrosläkemedel som skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet. Ett viktigt mål för artrosforskningen är att identifiera läkemedel som kan fördröja, stoppa eller till och med reversera sjukdomsförloppet. Nyare forskning indikerar att två processer, både ben- och brosknedbrytning, spelar viktiga roller vid artrosutveckling. Framtida artrosbehandlingar bör således ha en dämpande effekt på båda dessa processer för att bromsa sjukdomsförloppet.

Mekanism/verkningssätt

Cathepsin K är ett proteas som bryter ner kollagen, ett protein som är viktigt för att behålla styrkan i ben- och broskvävnad. Medivirs forskning har i prekliniska artrosmodeller visat att hämning av cathepsin K kan bromsa nedbrytningen av leder och MIV-711 bedöms därmed ha potential som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel.

Sjukdomsområde

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom och kännetecknas av smärta och olika grad av inflammation i en eller flera leder. Vanligen drabbas knän, höfter och händer. Kännetecknande för sjukdomen är att patienten upplever smärta vid rörelse eller belastning av leden. Vissa patienter kan även drabbas av svullnad och smärta även när leden inte belastas. Röntgenundersökning av den drabbade leden brukar visa på gradvis nedbrytning av ledbrosk och tilltagande skador på benvävnaden intill leden. Den gradvisa försämringen av leden med tilltagande smärta och avtagande rörlighet medför att patienten blir allt mindre rörlig, vilket i sin tur medför stillasittande och viktuppgång som resulterar i ökad belastning på de drabbade lederna och förvärrad sjukdomsbild. En tilltagande artrossjukdom förvärrar också andra livsstilsrelaterade medicinska problem, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller ämnesomsättningssjukdomar.

Förekomsten av artros ökar i takt med åldrande befolkningar och allt större problem med övervikt. På de sju största marknaderna beräknas antalet personer med artros nå 95 miljoner år 2020. Idag finns endast symtomatiska behandlingar, främst smärtlindring i kombination med sjukgymnastik och viktminskning. I allvarliga fall kan kirurgiska ingrepp krävas, såsom ersättning av leden med en protes. Det föreligger således ett stort behov av behandlingar som kan bromsa både brosknedbrytning och deformation av benet i drabbade leder.

Projektbeskrivning

En framgångsrik klinisk fas I-studie med friska försökspersoner har genomförts. Studien utvärderade säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik (effekt på biomarkörer för ben- och broskomsättning) vid olika doser av MIV-711 eller placebo efter administrering en gång om dagen i upp till 28 dagar. Resultaten visade att behandling med MIV-711 är säker och väl tolererad i doser som ger avsevärd minskning av biomarkörer för ben- och brosknedbrytning. 100 mg MIV-711 en gång om dagen minskade biomarkörer för nedbrytning av ben med upp till 98 procent och brosk med upp till 55 procent jämfört med placebo. Minskningen av biomarkörer överensstämde med motsvarande resultat från prekliniska artrosmodeller där dosering av MIV-711 minskat lednedbrytning.

De positiva resultaten från fas I-studien stödjer den fortsatta utvecklingen av MIV-711 som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel. I prekliniska artrosmodeller och på försökspersoner har MIV-711 genomgående visat stabil påverkan på biomarkörer. Detta indikerar att relevant dosering av MIV-711 valts för utvärdering i det pågående fas II-programmet. Medivir genomför för närvarande en fas IIa-studie (MIV-711-201) där sex månaders behandling med MIV-711, två doser, hos patienter med måttlig knäartros utvärderas. Studien har rekryterat 244 patienter och förväntas kunna avslutas under tredje kvartalet 2017. Samtidigt pågår en fortsättningsstudie (MIV-711-202) för patienter som slutfört sex månaders behandling inom ramen för MIV-711-201. Syftet är att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekt efter ytterligare sex månaders behandling med MIV-711.

Cathepsin K – Posterpresentation vid OARSI 2016 World Congress, april 2016 (PDF)

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017