MIV-711 för behandling av artros

Inledning

MIV-711 är en selektiv cathepsin K-hämmare som tagits fram av Medivirs egna forskare. Artros, eller osteoartrit, är den vanligaste formen av ledsjukdom och upp till 40 procent av befolkningen över 65 lider av denna sjukdom. MIV-711, som först syntetiserades av Medivirs forskare, har potential att bli ett framtida artrosläkemedel som skulle kunna bromsa sjukdomsförloppet. Ett viktigt mål för artrosforskningen är att identifiera läkemedel som kan fördröja, stoppa eller till och med reversera sjukdomsförloppet. Nyare forskning indikerar att två processer, både ben- och brosknedbrytning, spelar viktiga roller vid artrosutveckling. Framtida artrosbehandlingar bör således ha en dämpande effekt på båda dessa processer för att bromsa sjukdomsförloppet.

Mekanism/verkningssätt

Cathepsin K är ett proteas som bryter ner kollagen, ett protein som är viktigt för att behålla styrkan i ben- och broskvävnad. Medivirs forskning har i prekliniska artrosmodeller visat att hämning av cathepsin K kan bromsa nedbrytningen av leder och MIV-711 bedöms därmed ha potential som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel.

Sjukdomsområde

Artros är den vanligaste formen av ledsjukdom och kännetecknas av smärta och olika grad av inflammation i en eller flera leder. Vanligen drabbas knän, höfter och händer. Kännetecknande för sjukdomen är att patienten upplever smärta vid rörelse eller belastning av leden. Vissa patienter kan även drabbas av svullnad och smärta även när leden inte belastas. Röntgenundersökning av den drabbade leden brukar visa på gradvis nedbrytning av ledbrosk och tilltagande skador på benvävnaden intill leden. Den gradvisa försämringen av leden med tilltagande smärta och avtagande rörlighet medför att patienten blir allt mindre rörlig, vilket i sin tur medför stillasittande och viktuppgång som resulterar i ökad belastning på de drabbade lederna och förvärrad sjukdomsbild. En tilltagande artrossjukdom förvärrar också andra livsstilsrelaterade medicinska problem, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller ämnesomsättningssjukdomar.

Förekomsten av artros ökar i takt med åldrande befolkningar och allt större problem med övervikt. På de sju största marknaderna beräknas antalet personer med artros nå 95 miljoner år 2020. Idag finns endast symtomatiska behandlingar, främst smärtlindring i kombination med sjukgymnastik och viktminskning. I allvarliga fall kan kirurgiska ingrepp krävas, såsom ersättning av leden med en protes. Det föreligger således ett stort behov av behandlingar som kan bromsa både brosknedbrytning och deformation av benet i drabbade leder.

Projektbeskrivning

MIV-711 är under utveckling som sjukdomsmodifierande artrosläkemedel  och Medivir har sedan tidigare genomfört en framgångsrik klinisk fas I-studie med friska försökspersoner. Nyligen rapporterades positiva topline resultat från MIV-711-201, den första fas IIa-studie där 6 månaders behandling med MIV-711 (100 och 200 mg) hos patienter med måttlig knäartros utvärderas.  Studien visar positiv påverkan på ledstrukturer hos de patienter som behandlades med MIV-711. De hade till exempel  en signifikant mindre ökning av benyta samt reducerad broskförtunning i det drabbade knäet jämfört med patienter som fick placebo. Data från studien tyder även på att båda MIV-711-doserna uppvisade godtagbara säkerhets- och tolerabilitetsegenskaper för den aktuella patientgruppen. MIV-711 uppvisade ingen statistiskt signifikant effekt på patientrapporterad smärta (numerical rating scale, NRS) efter 6 månaders behandling (studiens primära effektmått). Dock kunde överensstämmande positiva tendenser avseende patientrapporterad smärta och andra patientrapporterade symtom konstateras hos båda patientgrupperna (100 mg resp. 200 mg).

Eftersom Medivirs fokus fortsatt ligger på företagets onkologiinriktade projektportfölj har Medivir anlitat en rådgivare, Greenhill & Co, för att identifiera en partner för den fortsatta utvecklingen av MIV-711 som ett nytt sjukdomsmodifierande läkemedel för behandling av artros.

Data från den pågående fortsättningsstudien MIV-711-202 som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och effekt efter ytterligare sex månaders behandling förväntas komma under första kvartalet 2018.

Cathepsin K – Posterpresentation vid OARSI 2016 World Congress, april 2016 (PDF)

Sidan uppdaterad senast 28 september 2017