Simeprevir/OLYSIO®

Om simeprevir

Simeprevir är en HCV NS3/4A‐proteashämmare som har utvecklats gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir. Simeprevir (OLYSIO®) godkändes i USA 2013 och beviljades marknadsgodkännande inom EU i maj 2014. Ytterligare marknadsgodkännanden har därefter beviljats i många andra länder runt om i världen. Simeprevir är godkänt som del av en antiviral kombinationsbehandling av kronisk genotyp 1 och 4 hepatit C-infektion hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros (indikationerna varierar mellan olika marknader). Medivirs partner Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de globala marknadsrättigheterna, med undantag för Norden där Medivir innehar marknadsrättigheterna.

HCV NS3/4A-proteashämmare blockerar enzymets aktivitet vilket i sin tur leder till att virusets förökning i värdcellen avstannar. Simeprevir är en andra generationens proteashämmare med hög potens och medelhög till hög resistensbarriär, lindriga eller måttliga biverkningar och som erbjuder bättre farmakokinetik (inklusive en-gång-om-dagen dosering) än första generationens proteashämmare.

Partner

Janssen R&D Ireland (Johnson & Johnson)

Projektstatus/Medivirs medverkan

Simeprevir marknadsförs och säljs idag i många länder i världen och Medivir erhåller royalty från försäljningen av simeprevir.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017