Teknikplattform

Medivirs nuvarande forskning och utveckling inriktas på onkologi där teknikplattformen ger goda möjligheter att ta fram innovativa läkemedel. Medivir ser framför allt två områden med stor potential:

  • Design av proteashämmare där det finns en tydlig koppling till en eller flera cancersjukdomar samt en väl definierad möjlighet att förbättra behandlingsresultaten.
  • Kunskapen att selektivt kunna rikta läkemedel till levern inom bolagets projekt med nukleotidbaserade hepatit C-hämmare kan utnyttjas för att styra cancerläkemedel, till exempel vid behandling av levercancer.

 

Medivirs teknikplattform bygger på spetskompetens inom proteashämmare samt nukleotid och nukleosidvetenskap.

Proteaser är en grupp av enzymer som spelar en avgörande roll vid utveckling av ett stort antal sjukdomar, som till exempel cancer, infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Vid behandling av HIV och hepatit C används proteashämmare ofta i kombination med nukleosidanaloger. Medivir har historiskt inriktat utvecklingen specifikt mot virusproteas, med simeprevir som det hittills tydligaste framgångsexemplet.

Nukleosidanaloger är de byggstenar som bildar DNA och RNA. Dessa molekyler spelar en central roll vid behandling av så gott som alla virussjukdomar där det finns en effektiv antiviral behandling. Medivirs forskning inriktas på onkologi där teknikplattformen ger goda möjligheter att ta fram banbrytande cancerläkemedel. Utvecklingen av Xerclear (Zoviduo®), som 2009 godkändes för behandling av läppherpes, är ett bevis på Medivirs framgångsrika forskning baserad på nukleosidanaloger.

Bolaget utvärderar kontinuerligt nya projekt inom onkologi som kan förstärka forsknings- och utvecklingsportföljen. Huvudkriterierna är att nya projekt ska vara kommersiellt intressanta, vilket bedöms utifrån medicinskt behov och konkurrensläge, och att utvecklingsprogrammet är vetenskapligt genomförbart.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017