Styrelse

Thomas Axelsson

Thomas Axelsson

Född: 1959. Titel: Ledamot sedan 2016 och ordförande i ersättningsutskottet.
Utbildning: Thomas har studerat industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan i Linköping.
Bakgrund: Vd för Vitrolife AB sedan 2011. Thomas var tidigare vd för de publika noterade bolagen Stille AB och Artema AB samt för flera onoterade medicin-tekniska bolag. Tidigare styrelseordförande i SBLVaccin AB, Neoventa Medical AB, Airsonett AB och bolag framför allt inom Life Science-sektorn. Tidigare även affärsområdeschef på Baxter.
Övriga styrelseuppdrag: Inga övriga styrelseuppdrag.
Aktieinnehav: 1 605 aktier av serie B.

Anna-Malm Bernsten

Anna Malm Bernsten

Född: 1961. Titel: Styrelseordförande. Ledamot sedan 2006, även ledamot i revisions­utskottet och FoU-utskottet.
Utbildning: Civilingenjör.
Bakgrund: Civil­ingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledar­skap och affärs­utveckling. Erfar­en­het från ledande posi­tioner inom bland andra GE Health­care Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Tidigare vd och koncernchef Carmeda AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse­ordförande i CEBA/Oatly, styrelse­ledamot i Arcam, Cellavision, Neurovive, Pågengruppen samt Björn Axén. Tidigare styrelse­ledamot i BioPhausia AB.
Aktieinnehav: 1 224 av serie B.

Anders Ekblom

Född: 1954. Titel: Ledamot sedan 2014, även ledamot i FoU-utskottet och revisions­utskottet.
Utbildning: Medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.
Bakgrund: Läkare (specialist i anestesi och intensiv­vård), tandläkare.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse­ordförande i Karolinska Universitets­sjukhuset och TFS Interna­tional AB, styrelse­ledamot i Vetenskaps­rådet, SwedenBio, AnaMar AB, Infant Bacterial therapeutics AB, Mereo Biopharma Ltd, RSPR Pharma AB, Viscogel AB samt senior rådgivare till Phase4 Partners, UK.
Aktieinnehav: 1 345 av serie B.

Anders Hallberg

Anders R Hallberg

Född: 1945. Titel: Ledamot sedan 2012, även ordförande i FoU-utskottet.
Utbildning: Professor i läkemedels­kemi vid farma­ceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Bakgrund: Mellan 1990–2006 innehaft ett flertal uppdrag som veten­skaplig råd­givare vid AstraZeneca och mindre läke­medels­företag. Dess­förinnan chef för avdel­ningen för läke­medels­kemi vid Astra i Lund. 2006–2011 rektor vid Uppsala universitet. Publi­cerat mer än 270 veten­skapliga artiklar, varav ett stort antal behandlar läke­medel mot infektions­sjukdomar, och med­upp­finnare till ett stort antal beviljade patent. Leda­mot av Kungliga vetenskaps­akademin och Kungliga ingenjörs­vetenskaps­akademin.
Har belönats med heders­doktorat i Sverige och utomlands.
Övriga styrelse­uppdrag: Ledamot av styrelser för stift­elser och uni­versi­tet.
Aktieinnehav: 1 030 av serie B.

Johan Harmenberg

Johan Harmenberg

Född: 1954. Titel: Ledamot sedan 2015, även ledamot i FoU-utskottet.
Utbildning: Läkare, medicine doktor och docent i virologi vid Karolinska Institutet. Har bedrivit natur­veten­skapliga studier vid MIT i Cambridge, USA.
Bakgrund: Tidigare verk­sam som forsk­are, medi­cinsk chef och utveck­lings­chef inom bland andra Roche, Astra, Pharma­cia & Upjohn, Medivir och Algeta ASA. Har varit vd för Axelar AB, Akinion AB och OncoReg AB samt sty­relse­leda­mot i Light-up AB och Oxy­phar­ma AB. Publi­cerat mer än 100 veten­skap­liga artiklar och abstrakt, varav fler­talet behandlar läke­medel och läke­medels­utveck­ling mot cancer och in­fek­tions­sjuk­domar. Driver en mindre fast­ighets­rörelse. Idag Chief Medical Officer i Glionova AB och Oncopeptides AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i mindre helägda fastig­hets­bolag.
Aktieinnehav: 2 250 aktier av serie B.

Helena Levander

Född: 1957. Titel: Ledamot sedan 2015, även ledamot i ersättnings­utskottet och ordförande i revisions­utskottet.
Utbildning: Civil­ekonom från Handels­högskolan i Stockholm.
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av finans- och aktie­marknad samt ägar­styrnings­frågor. tidigare verksam i bland andra Neonet, Odin Förvalt­ning, Nordea Asset Mana­gement och SEB Asset Management.
Övriga styrelse­uppdrag: Grundare och numera styrelse­ordförande i Nordic Investor Services AB. Styrelse­ledamot i Concordia Maritime AB, Hans Andersson Recycling AB, NeuroVive Pharma­ceutical AB, Collector AB och Stampen AB.
Aktieinnehav inklusive närstående: 5 250 aktier av serie B.

Arbetstagarrepresentant

Stina Lundgren

Stina Lundgren

Född: 1979. Titel: Styrelseledamot sedan 2013, utsedd av Unionen.
Bakgrund: Tek Dr i kemi från KtH. Anställd 2008 som Senior Research Scientist och teamledare på kemiavdelningen.
Aktieinnehav: 1 338 av serie B.

Sidan uppdaterad senast 10 april 2017