Bolagsstämmor

Årsstämma 2017

 

 • Protokoll från årsstämma den 3 maj 2017
 • Styrelseordförandens anförande vid årsstämman 2017
 • Vd’s anförande vid årsstämman 2017
 • Valberedningens för Medivir AB (publ) förslag till beslut inför årsstämman 2017
 • Kallelse till årsstämma i Medivir AB
 • Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
 • Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
 • Förslag till bemyndigande om överlåtelser av egna aktier
 • Fullständigt förslag avseende emission av teckningsoptioner
 • Bilaga Appendix 1A-med optionsvillkor
 • Revisorsyttrande
 • Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017