Nyckeltal

Koncernen 2015 2014 2013 2012 2011 2010
EBITDA KSEK 154 999 1 221 925 76 389 –165 254 134 151 –128 851
EBIT KSEK 114 765 1 188 731 25 164 –201 331 112 051 –136 726
Rörelsemarginal, % 17,4 67,3 5,6 –118,0 21,9 –222,2
Vinstmarginal, % 15,5 67,5 6,2 –123,5 21,9 –218,1
Skuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
Avkastning på :            
   eget kapital, % 5,9 84,1 3,2 –21,4 13,8 –35,3
   sysselsatt kapital, % 5,3 80,6 3,3 –17,6 14,0 –35,2
   totalt kapital, % 5,9 75,2 3,3 –16,6 12,3 –28,8
Soliditet, % 89,7 90,8 85,7 81,3 80,7 83,7
Genomsnittligt antal aktier, tusental 29 048 31 260 31 260 31 257 29 924 24 718
Antal aktier vid årets slut, tusental 26 966 31 260 31 260 31 260 31 254 28 593
Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 1)  2,59 36,24 0,51 –7,49 3,75 –5,43
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kronor 1) 54,04 63,42 27,27 27,99 35,05 21,24
Substansvärde per aktie före och efter utspädning, kronor 1) 54,04 63,42 27,27 27,99 35,05 21,24
Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten, kronor 10,58 32,45 1,38 –4,47 1,91 –3,11
Kassaflöde per aktie efter investeringar, kronor 10,06 31,88 4,93 –4,69 –4,26 –3,34
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, kronor -10,99 31,88 3,37 –7,66 –3,71 20,39
Utdelning per aktie, kronor 0 0 0 0 0 0
Antal utestående teckningsoptioner, st 238 254 294 486 249 110 394 400 712 507 803 647
Sysselsatt kapital, KSEK 1 480 882 2 032 778 955 470 963 537 1 095 576 607 254

1) Enligt IAS 33 ger inte potentiella stamaktier upphov till någon utspädningseffekt när en konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av resultat per aktie, vilket skulle bli fallet vid konvertering av de utestående optionerna i Medivir.
– = ej tillämpligt

 

Sexårsöversikt

Koncernen KSEK 2015 2014 2013 2012 2011 2010
RESULTATRÄKNINGAR 1)            
Nettoomsättning 657 889 1 766 989 446 146 170 647 512 626 54 912
Kostnad för sålda varor -109 283 -174 018 –71 771 –61 315 –70 636 –770
Försäljningskostnader -98 356 -103 578 –70 486 –47 727 –84 749 –9 517
Administrationskostnader -60 327 -62 518 –51 867 –59 690 –38 105 –29 533
Forsknings- och utvecklingskostnader -278 375 -245 754 –229 430 –203 352 –184 064 –153 398
Övriga rörelseintäkter 17 620 15 223 6 347 4 607 14 658 7 852
Övriga rörelsekostnader -14 403 -7 612 –3 775 –4 501 –34 791 –6 273
Rörelseresultat 114 765 1 188 731 25 164 –201 331 114 938 –136 727
Resultat från finansiella investeringar -12 811 3 970 2 470 –9 441 25 2 499
Resultat efter finansiella poster 101 954 1 192 701 27 633 –210 772 114 963 –134 228
Skatt -26 864 -59 966 –11 619 –23 325 4 910 0
Resultat efter skatt 75 090 1 132 735 16 014 –234 098 119 873 –134 228

 

 

  31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2013 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2010
BALANSRÄKNINGAR            
Immateriella anläggningstillgångar 398 022 417 577 432 080 514 389 528 994 4 348
Materiella anläggningstillgångar 26 283 26 875 27 958 36 070 35 621 24 811
Finansiella anläggningstillgångar 0 2 500 10 001 9 659 18 793
Uppskjuten skattefordran 0 43 187 49 238 78 385
Varulager och kortfristiga fordringar 114 008 341 317 80 025 179 771 167 833 30 299
Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 077 942 1 395 621 402 220 296 727 536 279 647 240
Eget kapital 1 450 109 1 982 604 852 587 874 880 1 095 576 607 254
Uppskjuten skatteskuld/avsättningar
Långfristiga räntebärande skulder 0 40 000 40 000 70 041 116
Långfristiga ej räntebärande skulder 351 448 610
Kortfristiga skulder 165 795 201 286 102 883 160 867 190 545 118 121
Balansomslutning 1 616 255 2 183 891 995 470 1 076 195 1 356 722 725 491

1) Från 2010 är resultaträkningarna presenterade enligt funktionsindelning och mellan 2008-2009 gjordes det enligt kostnadsslagsindelning. För kostnadsslags indelning hänvisas till not 2. Ökningen av likvida medel år 2010 berodde bl.a på nyemission som genomfördes andra och fjärde kvartalet 2010 i Medivir AB.

2) Från och med 1 juni 2011 ingår intäkter från läkemedelsförsäljning via förvärvade verksamheter i Biophausia.

– = ej tillämpligt

Sidan uppdaterad senast 7 april 2016