Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Information på den här delen av hemsidan riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (”Inlösenförfarandet”).

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller tillhandahållas in i eller till något land där Inlösenförfarandet skulle förutsätta att någon ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land (sådana länder hädanefter refererade till så som ”Begränsade Jurisdiktioner”) och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i Begränsade Jurisdiktioner.

Inlösenförfarandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion och Inlösenförfarandet kan inte accepteras från personer i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Begränsade Jurisdiktioner får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Inlösenförfarandet eller på annat sätt göra Inlösenförfarandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Inlösenförfarandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Svensk lag är tillämplig på Inlösenförfarandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Inlösenförfarandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Ovan nämnda begränsningar innebär att den här delen av hemsidan inte får besökas av personer som är bosatta eller befinner sig i någon Begränsad Jurisdiktion. Alla personer som är bosatta utanför Sverige och som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för deras deltagande i Inlösenförfarandet. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Medivir AB (publ) tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Genom att klicka på ”Accepterar” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Inlösenförfarandet, villkoren och begränsningarna samt att du inte är bosatt eller befinner dig i någon Begränsad Jurisdiktion. Om du är bosatt eller befinner dig i en Begränsad Jurisdiktion eller inte accepterar villkoren ovan, måste du klicka på ”Accepterar inte”.


Jag har läst, förstått och accepterar ovanstående.Select your country:


Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017