Öppen rapportering av värdeöverföringar

En ny etisk uppförandekod antogs av EFPIAs (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) stämma i juni 2013 och ska därmed implementeras i hela Europa. Reglerna finns nu även i det svenska etiska regelverket (LER) från den 1 januari 2014 (Kapitel 2, avdelning 3). Uppförandekoden innebär att företag öppet ska rapportera utbetalade ersättningar till hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) samt hälso- och sjukvård (HCO) från och med 2016, baserat på 2015 års utbetalningar.

Metodbeskrivning / Redovisningsprinciper öppen rapportering av värdeöverföringar

Omfattning

I Sverige kommer ersättningar kopplade till försäljning eller utveckling av receptfria såväl som receptbelagda humanläkemedel att omfattas. Ersättningar kopplade till försäljning eller utveckling av veterinärmedicinska läkemedel omfattas inte.

Vad är en värdeöverföring?

Värdeöverföringar kan vara lön, arvode eller annan ersättning för utfört arbete, samt ersättning för omkostnader i samband med uppdragets utförande (t.ex. resor, kost, logi). Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården (HCO) är också värdeöverföringar som redovisas.

När redovisas data?

Publicering av data från föregående kalenderår sker inom 6 månader efter årets slut. Den första publiceringen sker under 2016 baserat på värdeöverföringar under 2015. Data redovisas enligt kontantprincipen, det vill säga att de redovisas på det år värdeöverföringen fysiskt skett. Därmed kommer även arvoden (och andra värdeöverföringar) intjänade under 2014 och utbetalade under 2015 att redovisas vid den första publiceringen under 2016.

Valuta?

Värdeöverföringar redovisas i SEK. I de fall värdeöverföring skett i annan valuta redovisas värdeöverföringen i SEK enligt den växelkurs som gällde vid utbetalningstillfället.

Lön, arvode och omkostnader

För arvoden som betalas ut som lön redovisas bruttolön, men inga sociala avgifter. För arvoden som faktureras redovisas det fakturerade beloppet exklusive moms. Omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas separat, exkl moms. Om omkostnader av begränsat värde inte kan separeras från arvodet, redovisas det som arvode.

Ersättning erhållen vid marknadsundersökning genomförd i enlighet med LER (Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk) redovisas som arvode enbart då respondenten är känd för det uppdragsgivande läkemedelsföretaget.

Enligt EFPIAs FAQ är nedanstående exempel på värdeöverföringar kopplat till uppdrag/konsultation:

 • Föreläsararvode
 • Presentationsteknik
 • Medicinsk text
 • Analys av data
 • Utbildningsmaterial
 • Konsultarvoden och konsultomkostnader

Vad redovisas under HCP?

HCP betyder hälso- och sjukvårdspersonal. Värdeöverföringar i form av löneutbetalningar till individ samt omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas under HCP.

Vad redovisas under HCO?

HCO betyder hälso- och sjukvårdsorganisation. Arvoden och omkostnader som faktureras från enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag redovisas under HCO. För uppdrag utförda i tjänsten redovisas belopp utbetalt till organisation/klinik eller vårdenhet under HCO. Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården redovisas också under HCO.

Vad innehåller raderna ”ÖVRIGT”?

För löneutbetalningar samt utbetalning till enskild firma krävs samtycke för publicering enligt personuppgiftslagen (PUL). I de fall samtycke inte medgivits redovisas värdeöverföringar som ospecificerade totalbelopp under ”ÖVRIGT”. Där redovisas också antalet mottagare där samtycke inte givits samt den procentuella andelen av det totala antalet mottagare.

Vad redovisas under FoU (total summa)?

Med värdeöverföring för forskning och utveckling avses värdeöverföring till mottagare i samband med planering eller utförande av (i) icke-klinisk studie (definierad i OECD:s principer för god laboratoriesed), (ii) klinisk prövning eller (iii) icke-interventionsstudie som omfattar insamling av patientdata från hälso- och sjukvårdspersonal eller för deras räkning.

Vad redovisas under sponsring?

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex utställningsplats eller annan exponering. Läkemedelsföretag får endast erbjuda sponsring till hälso- och sjukvården eller intresseförening för att täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta kostnader som är nödvändiga för de yrkesmässiga delarna t ex:

 • Föreläsararvoden
 • Lokal
 • Teknisk utrustning
 • Måttfulla måltider i anslutning
 • Kostnad för utbildningsmaterial
 • Annonsering av sammankomst

För internationella kongresser på svensk mark redovisas ev. sponsring i det land där arrangören har sitt säte.

Enligt EFPIAs FAQ bör följande aktiviteter som minimum återfinnas under sponsring:

 • Utställningsyta
 • Annonsering
 • Satellitsymposium på kongress
 • Sponsring av föreläsare (arvode)
 • Måttfulla måltider i anslutning

Sidan uppdaterad senast 12 mars 2018