Pressmeddelandet som PDF

Uppdaterad information om utvecklingsarbetet med simeprevir som del av en trippelkombination med AL-335 och odalasvir (JNJ-4178)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) kommunicerar idag uppdaterad information om utvecklingsarbetet rörande JNJ-4178, en trippelkombination bestående av simeprevir, odalasvir och AL-335, efter The International Liver Congress™ 2017 anordnad av The European Association for the Study of the Liver (EASL), som hölls i Amsterdam 19–23 april.

Data från en pågående fas II-studie som presenterades vid The International Liver Congress™ 2017 visar att den aktuella behandlingen har potential att ge förkortad behandlingslängd och god effekt samt att den är generellt väl tolererad av patienter vars sjukdom orsakats av hepatit C-virus (HCV) genotyp 1 (GT1), en av de mest frekventa orsakerna till hepatit C-infektioner globalt. Trippelkombinationsbehandlingen uppnådde 100 % SVR12 hos behandlingsnaiva, icke-cirrotiska GT1-patienter efter 6 och 8 veckors behandling. Kombinationsbehandlingen uppvisade inte tillräcklig effekt vid behandling av GT3-patienter för att motivera vidare utveckling för denna patientpopulation. Kombinationsbehandlingar med odalasvir och AL-335 med eller utan simeprevir var generellt säkra och väl tolererade. Säkerhet och effekt för JNJ-4178 hos cirrotiska patienter är nu föremål för utvärdering som del av den pågående fas II-studien. Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02569710).

Rekryteringen har nyligen slutförts till OMEGA-1, en global fas IIb-studie av JNJ-4178. Denna öppna studie utvärderar JNJ-4178 avseende effekt och säkerhet vid behandling av icke-cirrotiska HCV genotyp 1-, 2-, 4-, 5- och 6-patienter. Vidare information om studien finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02765490).

   
För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil +46 (0)72-704 3211

   
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017