Pressmeddelandet som PDF

Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ)

Aktieägarna i Medivir AB hälsas välkomna till extra bolagsstämma torsdagen den 2 februari 2017 klockan 14.00 på Konferenscentret 7A Strandvägen, Strandvägen 7, Stockholm.

Deltagande
Den som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 januari 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 27 januari 2017 under adress: Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08- 5468 31 00, per e-post till enter@medivir.se eller via bolagets hemsida www.medivir.se. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

I bolaget finns 26.966.037 aktier, varav 606.358 aktier av serie A och 26.359.679 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 32.423.259 röster. Bolaget innehar, efter leverans av aktier inom ramen för Medivirs incitamentsprogram, vilken avses ske de närmaste dagarna, 11.413 egna aktier.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.medivir.se, och sänds till de aktieägare som begär det.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 27 januari 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsens förslag till frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om
    a. Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, och
    b. Fondemission utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram (punkt 6)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med punkterna 6 a – b och samtliga beslut föreslås antas i ett sammanhang. Beslut enligt punkterna 6 a – b nedan måste således biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas tillgänglig innan anmälningstiden inleds.

Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 6 a)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med högst 39.273.057,856234 kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 6.738.655 aktier, varav 151.589 A-aktier och 6.587.066 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 5,83 kronor. Minskningen sker för återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 869.286.495 kronor. Antalet aktier som kan komma att inlösas är baserat på det totalt antalet aktier i bolaget exklusive sådana aktier som innehas av bolaget.

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje aktie i bolaget erhålls en inlösenrätt, varvid för A-aktier erhålls inlösenrätter som ger rätt att lösa in A-aktier och för B-aktier inlösenrätter som ger rätt att lösa in B-aktier. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att inlösa aktier, oavsett aktieslag. Fyra (4) inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie av samma aktieslag. För varje aktie som löses in ska bolaget betala ett belopp om 129 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med cirka 123,17 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2016.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 9 februari 2017. Anmälningstiden inleds den 14 februari 2017 och löper till och med den 28 februari 2017. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier avseende B-aktier kommer att arrangeras.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 117.885.712,143766 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 20.227.382 aktier, varav lägst 454.769 A-aktier och lägst 19.772.613 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 5,83 kronor.

Enligt den senast avgivna årsredovisningen uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 1.165.038.322 kronor. Beloppet fastställdes vid årsstämma den 3 maj 2016. Inget beslut om värdeöverföring har därefter fattats.

Fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 6 b)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 39.273.057,856234 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2016). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Efter genomförd fondemission kommer bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 157.158.770 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 20.227.382 aktier, varav lägst 454.769 A-aktier och lägst 19.772.613 B-aktier.

Dokumentation
Styrelsens fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm, och på www.medivir.se, senast tre veckor före stämman samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i januari 2017
Medivir AB (publ)
Styrelsen

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017