Att jobba på Medivir

Medivir är ett kunskapsintensivt företag med hög utbildningsgrad. 46 procent av de anställda har doktorsexamen. Cirka 80 personer arbetar idag inom bolaget och sammanlagt representerar våra medarbetare 15 olika nationaliteter. Engagerade och kompetenta medarbetare och ett gott och tydligt ledarskap är några av de absolut viktigaste förutsättningarna för att vi ska nå framgång. Därför arbetar vi målmedvetet med kompetensutveckling för våra medarbetare och utbildar våra chefer kontinuerligt för att de ska få de bästa förutsättningarna att leda sina arbetsgrupper. Vi arbetar aktivt och målmedvetet för att alla som arbetar på Medivir ska må bra och känna sig involverade. För oss är det viktigt att ha en hög transparens, snabb och tydlig kommunikation samt klart definierade mål som är väl förankrade hos varje individ och i varje arbetsgrupp.

Mångfald och jämställdhet

Medivir är en arbetsplats som främjar mångfald. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att vi ska kunna attrahera duktiga medarbetare från alla delar av världen. För att stärka vår förmåga att rekrytera medarbetare från utlandet har vi under året tagit fram ett villkorspaket som ska fungera som en helhetslösning som underlättar en flytt till Sverige och bidra till en bra start för den nyanställde och dennes familj. Vi ser det som en fördel att företagsspråket är engelska, vilket gör det lättare att snabbt inkludera nya medarbetare som inte talar svenska. Det är en självklarhet att alla ska erbjudas samma möjligheter och bemötande oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk tillhörighet. Alla anställda har sex veckors semester och flextid för att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Det ska vara självklart att kombinera föräldraskap med en spännande karriär på Medivir.

Karriärstege och kompetensutveckling

Medivir vill ge alla medarbetare goda möjligheter till såväl kompetensutveckling som karriärutveckling inom företaget. Inom forsknings- och utvecklingsverksamheten har vi skapat en karriärstege som innehåller tydligt definierade nivåer och är ett led i vår strävan att göra karriärutvecklingen tydligare och mer fokuserad inom Medivir.

Kompetens och måluppföljning

Medarbetarnas höga kompetensnivå är en avgörande faktor för att Medivir ska uppnå sina högt ställda mål. Verksamheten ställer höga krav på såväl medarbetare som på en innovativ och högpresterande företagskultur. Vi arbetar efter en specifik process för målstyrning och uppföljning där chef och medarbetare gemensamt sätter upp individuella mål för året baserat på företagets övergripande mål samt utvärderar och bedömer tidigare insatser. Det är viktigt för engagemanget att varje medarbetare har förståelse för företagets uppdrag och mål och för hur den egna prestationen bidrar till dessa.

Arbetsklimat

Ett gott arbetsklimat bäddar för trivsel, låg sjukfrånvaro och goda relationer samt låg personalomsättning. Medarbetarundersökningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa ett positivt arbetsklimat. Ledning och chefer lägger stor vikt vid informationen från medarbetarundersökningen och arbetar med att göra förändringar i enlighet med resultatet. Medivir eftersträvar en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande och de anställda erbjuds friskvårdsbidrag och influensavaccinationer. Kreativa diskussioner i våra forskningsprojekt sker, formellt eller informellt, i vår samlingspunkt matsalen eller via vårt sociala intranät.

Vill du bli en av våra kollegor?

Klicka här för mer information om lediga tjänster.

Sidan uppdaterad senast 22 februari 2018