Bolagsstyrning

Uppföljning och utvärdering av ersättningar

2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 2014 2013 2012 2011

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget. 

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020)

I maj 2020 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Under andra kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda 227 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,30 kronor vardera med ett lösenpris av 31,40 kronor per aktie. Under tredje kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda ytterligare 300 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadsvärde om 1,00 kronor med ett lösenpris om 31,40 kronor per aktie. De sammanlagda 527 000 teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2023 fram till och med den 15 december 2023.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021)

I maj 2021 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Under andra kvartalet 2021 köpte Medivirs anställda 230 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,00 kronor vardera med ett lösenpris av 13,79 kronor per aktie. Under fjärde kvartalet 2021 köpte Medivirs anställda ytterligare 305 000 teckningsoptioner, varav tillträdande vd köpte 240 000. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadspris om 1,71 kronor med ett lösenpris om 13,79 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2024 fram till och med den 15 december 2024.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022)

I maj 2022 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med liknande villkor som programmet 2021. Under fjärde kvartalet 2022 köpte Medivirs anställda 525 000 teckningsoptioner varav vd köpte 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptioner köptes till ett marknadsvärde om 0,77 kronor vardera med ett lösenpris av 14,13 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2025 fram till och med den 15 december 2025.

Valberedning

Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2022-2023 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2022 samt styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB

Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds

Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners

Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

För information om valberedningsprocessen hänvisas till protokollet från årsstämman 2020.

Bolagsstyrningsrapporter

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Revisors granskning av bolagsstyrningsrapporten 2022

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2022 för perioden fram till årsstämman 2023. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Tobias Stråhle.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisonsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.

Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 4 maj 2023

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen.

Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.