Bolagsstyrning

Uppföljning och utvärdering av ersättningar

2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 2014 2013 2012 2011

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget. Styrelsen har genomfört en utvärdering av befintligt program. Utvärderingen har haft som mål att undersöka om programmet fyller sina syften, har transparanta mål samt även inkluderat att granska utfall och kostnader för det utestående programmet.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018)

I maj 2018 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med samma struktur. Under andra kvartalet 2018 köpte Medivirs anställda 51 864 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 5,63 kronor vardera med ett lösenpris av 52,75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 16 december 2021 fram till och med den 15 januari 2022.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020)

I maj 2020 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med i stort sett samma struktur. Under andra kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda 227 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,30 kronor vardera med ett lösenpris av 31,40 kronor per aktie. Under tredje kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda ytterligare 300 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadsvärde om 1,00 kronor med ett lösenpris om 31,40 kronor per aktie. De sammanlagda 527 000 teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2023 fram till och med den 15 december 2023.

Valberedning

Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2021-2022 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2021 samt styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

Karl Tobieson (ordförande), utsedd av Linc AB

Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder

Anders Hallberg, utsedd av HealthInvest Partners

Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

Medivirs årsstämma 2022 kommer att äga rum torsdagen den 5 maj 2022. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan skicka förslaget via e-post till valberedning@medivir.se

Bolagsstyrningsrapporter

2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2019 för perioden fram till årsstämman 2020. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Tobias Stråhle.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisonsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.

Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisors granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid extra bolagsstämma januari 2021

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen.

Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.