Bolagsstyrning

Uppföljning och utvärdering av ersättningar

2019 |2018 | 2017 | 2016 | 2015 2014 2013 2012 2011

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget. 

Aktie och relaterade incitamentsprogram

Vid årsstämman den 4 maj 2023 beslutades en ny bolagsordning varigenom A-aktieslaget utgår och aktier av serie B omklassificeras till stamaktier. Med bakgrund av det incitamentsprogram som antogs på samma årsstämma har en nyemssion skett om 970 500 C-aktier under andra kvartalet och av dessa har 105 750 omvandlats till stamaktier genom överlåtelse av 105 750 egna stamaktier till deltagarna i LTIP 2023.

Den 7 november 2023 offentliggjorde styrelsen att man beslutat om att genomföra en partiellt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens beslut om företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 1 december 2023. Slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att 48 664 647 stamaktier tecknats.

Medivirs innehav uppgår till 11 413 egna stamaktier och 864 750 egna C-aktier i bolaget.

Teckningsoptioner - Vid ingången av perioden fanns 1 587 000 utestående teckningsoptioner i pågående incitamentsprogram. Under december 2023 förföll 527 000 teckningsoptioner i programmet 2020. Det skedde ingen teckning av aktier. Totalt utestående teckningsoptioner vid utgången av 2023uppgick till
1 060 000 stycken.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020)

I maj 2020 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Under andra kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda 227 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,30 kronor vardera med ett lösenpris av 31,40 kronor per aktie. Under tredje kvartalet 2020 köpte Medivirs anställda ytterligare 300 000 teckningsoptioner. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadsvärde om 1,00 kronor med ett lösenpris om 31,40 kronor per aktie. De sammanlagda 527 000 teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 1 december 2023 fram till och med den 15 december 2023. Efter omräkning föranledd av företrädesemission under kvartal 1 2021, berättigar varje sådan teckningsoption till teckning av 1,16 nya stamaktier i bolaget till en teckningskurs om 27,10 kronor. Under december 2023 förföll 527 000 teckningsoptioner i programmet 2020. Det skedde ingen teckning av aktier.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021)

I maj 2021 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Under andra kvartalet 2021 köpte Medivirs anställda 230 000 teckningsoptioner till ett marknadsvärde om 1,00 kronor vardera med ett lösenpris av 13,79 kronor per aktie. Under fjärde kvartalet 2021 köpte Medivirs anställda ytterligare 305 000 teckningsoptioner, varav tillträdande vd köpte 240 000. Dessa teckningsoptioner utfärdades till ett marknadspris om 1,71 kronor med ett lösenpris om 13,79 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya stamaktier under perioden 1 december 2024 fram till och med den 15 december 2024. Efter omräkning föranledd av företrädesemission under kvartal 4 2023, berättigar varje sådan teckningsoption till teckning av 1,06 nya stamaktier i bolaget till en teckningskurs om 12,98 kronor.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022)

I maj 2022 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram med liknande villkor som programmet 2021. Under fjärde kvartalet 2022 köpte Medivirs anställda 525 000 teckningsoptioner varav vd köpte 250 000 teckningsoptioner. Teckningsoptioner köptes till ett marknadsvärde om 0,77 kronor vardera med ett lösenpris av 14,13 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya stamaktier under perioden 1 december 2025 fram till och med den 15 december 2025. Efter omräkning föranledd av företrädes-emission under kvartal 4 2023, berättigar varje sådan teckningsoption till teckning av 1,06 nya stamaktier i bolaget till en teckningskurs om 13,30 kronor.

Aktiesparprogram (LTI 2023)

I maj 2023 godkände styrelsen och årsstämman ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram. För varje investeringsaktie har deltagarna möjlighet, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, att vederlagsfritt erhålla en (1) stamaktie inom ramen för LTIP 2023 (”matchningsaktier”) och därutöver, under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls, maximalt fem (5) ytterligare stamaktier (”prestationsaktier”) vederlagsfritt enligt programmets villkor. Per 31 december har Medivirs anställda köpt 105 750 investeringsaktier till en kurs om 7,34 kr. Intjänade perioden är till och med offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2026. Efter omräkning föranledd av företrädesemission under kvartal 4 2023, berättigar varje investeringsaktie till 1,22 stamaktier.

Valberedning

Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2023-2024 bestå av representanter för åtminstone de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2023 samt styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

Karl Tobieson, utsedd av Linc AB

Richard Torgerson, utsedd av Nordea Investment Funds

Stefan Bengtsson, utsedd av CA Fastigheter AB

Uli Hacksell, styrelseordförande Medivir AB

För information om valberedningsprocessen hänvisas till protokollet från årsstämman 2020.

Bolagsstyrningsrapporter

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Revisors granskning av bolagsstyrningsrapporten 2022

Registreringsbevis

Registreringsbevis november 2023

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år.

Grant Thornton Sweden AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2023 för perioden fram till årsstämman 2024. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Therese Utengen.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisonsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.

Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Bolagsordning

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 4 maj 2023

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen.

Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.