Bolagsstyrning

Uppföljning och utvärdering av ersättningar

2018 | 2017 | 2016 | 2015 2014 2013 2012 2011

Långsiktiga incitamentsprogram

Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att erbjuda anställda en attraktiv möjlighet att bli delägare i bolaget för att främja och stimulera fortsatt företagslojalitet genom att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Programmen antas att ha en positiv effekt på koncernens fortsatta utveckling och därmed är till fördel för både aktieägarna och bolaget. Styrelsen har genomfört en utvärdering av befintligt program. Utvärderingen har haft som mål att undersöka om programmet fyller sina syften, har transparanta mål samt även inkluderat att granska utfall och kostnader för det utestående programmet.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017)

Årsstämman i maj 2017 godkände styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner LTI 2017. LTI 2017 omfattar samtliga anställda innebär en emission av högst 102.500 teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 102.500 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 0,4 procent av det totala röstetalet i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och teckning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B. Nyteckning av serie B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 16 december 2020 till och med den 15 januari 2021. Teckningskursen per aktie skall motsvara 133 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt NASDAQ Stockholms officiella kurslista för serie B-aktien under perioden 4-17 maj 2017.
För fullständiga villkor avseende LTI 2017 hänvisas till Protokoll från Årsstämma 2017, Bilaga 3.

Valberedning

Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2019-2020 bestå av representanter för minst de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2019 samt styrelsens ordförande. Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av; Jan Särlvik, Nordea Fonder, Karl Tobieson, Linc AB, Bo Öberg, grundare och aktieägare och Helena Levander, styrelseordförande Medivir AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till: Valberedningen, Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via e-post till: valberedning@medivir.se.

Bolagsstyrningsrapporter

2018 |2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Revisorer

Revisorer väljs av årsstämman för en mandatperiod om ett år.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisorer vid årsstämman i maj 2018 för perioden fram till årsstämman 2019. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Tobias Stråhle.

Revisorerna arbetar efter en revisionsplan och rapporterar löpande sina iakttagelser till revisonsutskottet och styrelsen, dels under revisionens gång, dels i samband med att årsredovisningen fastställs.

Revisorerna granskar en delårsrapport samt årsbokslutet för att bedöma dess riktighet, fullständighet och redovisningens överensstämmelse med god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper.

Huvudansvarig revisor deltar vid årsstämma där de beskriver revisionsarbetet och gjorda iakttagelser.

Arvode för revision i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.

Revisors granskning av bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsordning

Bolagsordning antagen på årsstämman 23 april 2009

Ersättningar

Ersättning till ledande befattningshavare

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i Medivir fastställs av årsstämman. Ledande befattningshavare utgörs av vd och övriga personer i ledningsgruppen.

Riktlinjerna innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktieincitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta ersättningen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Kontant rörlig ersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta ersättningen. Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning till styrelsen

Arvodet till styrelsen i Medivir fastställs vid årsstämman efter förslag från valberedningen.