Nyckeltal

Koncernen, kvarvarande verksamheter2)201620152014201320122011
EBITDA KSEK–278 91995 6621 221 92576 389–165 254134 151
EBIT KSEK–312 38055 4281 188 73125 164–201 331112 051
Rörelsemarginal, %–335,711,767,35,6–118,021,9
Vinstmarginal, %–329,79,767,56,2–123,521,9
Skuldsättningsgrad, ggr0,00,00,00,00,10,2
Avkastning på :
eget kapital, %–18,51,884,13,2–21,413,8
sysselsatt kapital, %–19,32,780,63,3–17,614,0
totalt kapital, %–17,32,575,23,3–16,612,3
Soliditet, %90,289,790,885,781,380,7
Genomsnittligt antal aktier, tusental26 94129 04831 26031 26031 25729 924
Antal aktier vid årets slut, tusental26 96626 96631 26031 26031 26031 254
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamhet före utspädning–10,941,0936,240,51–7,493,75
Kvarvarande verksamhet efter utspädning–10,941,0835,900,51–7,493,84
Avvecklad verksamhet före utspädning21,441,49–1,19
Avvecklad verksamhet efter utspädning21,391,48–1,19
Total verksamhet före utspädning10,502,5936,24–0,68–7,493,75
Total verksamhet efter utspädning10,472,5635,90–0,68–7,493,84
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK1)64,3854,0463,4227,2727,9935,05
Substansvärde per aktie före och efter utspädning, SEK1)64,3854,0463,4227,2727,9935,05
Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten, kronor–6,6811,9532,451,38–4,471,91
Kassaflöde per aktie efter investeringar, SEK23,0511,4431,884,93–4,69–4,26
Kassaflöde per aktie efter finansieringsverksamheten, SEK23,03–10,9931,883,37–7,66–3,71
Utdelning per aktie, SEK000000
Antal utestående teckningsoptioner, st62 842238 254294 486249 110394 400712 507
Sysselsatt kapital1 733 9221 450 1092 032 778955 470963 5371 095 576
Forsknings- och utvecklingskostnader/ rörelsekostnader, %78,873,160,865,765,453,2


1) Enligt IAS 33 ger inte potentiella stamaktier upphov till någon utspädningseffekt när en konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av resultat per aktie, vilket skulle bli fallet vid konvertering av de utestående optionerna i Medivir.

2) För åren 2014 och tidigare har ingen omräkning skett avseende den avvecklade verksamheten under 2016.


Sexårsöversikt

Koncernen, kvarvarande verksamheter, KSEK201620152014201320122011
Resultaträkningar1)
Nettoomsättning93 043474 2741 766 989446 146170 647512 626
Kostnad för sålda varor–15 949–38 268–174 018–71 771–61 315–70 636
Försäljningskostnader–13 011–48 249–103 578–70 486–47 727–84 749
Adminstrationskostnader–70 658–57 287–62 518–51 867–59 690–38 105
Forsknings- och utvecklingskostnader–307 090–278 375–245 754–229 430–203 352–184 064
Övriga rörelseintäkter4 4775 05115 2236 3474 60714 658
Övriga rörelsekostnader–3 192–1 718–7 612–3 775–4 501–34 791
Rörelseresultat–312 38055 4281 188 73125 164–201 331114 938
Finansnetto5 655–9 2253 9702 470–9 44125
Resultat efter finansiella poster–306 72546 2031 192 70127 633–210 772114 963
Skatt11 870–14 495–59 966–11 619–23 3254 910
Resultat efter skatt–294 85531 7081 132 73516 014–234 098119 87331 dec 201631 dec 201531 dec 201431 dec 201331 dec 201231 dec 2011
Balansräkningar
Immateriella anläggningstillgångar111 854398 022417 577432 080514 389528 994
Materiella anläggningstillgångar21 95626 28326 87527 95836 07035 621
Finansiella anläggningstillgångar2 50010 0019 659
Uppskjuten skattefordran1 00243 18749 23878 385
Varulager och kortfristiga fordringar88 209114 008341 31780 025179 771167 833
Likvida medel och kortfristiga placeringar1 698 4811 077 9421 395 621402 220296 727536 279
Eget kapital1 732 9121 450 1091 982 604852 587874 8801 095 576
Uppskjuten skatteskuld/avsättningar351468
Långfristiga räntebärande skulder40 00040 00070 041
Långfristiga ej räntebärande skulder448610
Kortfristiga skulder188 591165 795201 286102 883160 867190 545
Balansomslutning1 921 5031 616 2552 183 891995 4701 076 1951 356 772


1) För åren 2014 och tidigare har ingen omräkning skett avseende den avvecklade verksamheten under 2016.