Pressmeddelanden

Simeprevir finns nu tillgängligt för hepatit C-patienter i Japan, USA och Kanada

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att simeprevir nu kan förskrivas för behandling av patienter med kronisk hepatit C i Japan, Kanada och USA. Under hösten har simeprevir godkänts på dessa tre marknader, för behandling en-gång-om-dagen under tolv veckor i kombination med pegylerat interferon och ribavirin. Därefter ska endast pegylerat interferon och ribavirin ges i ytterligare 12 eller 36 veckor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, telefon +46 (0)708 537 292.

Medivir är skyldigt att, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden, offentliggöra informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades för publicering den 10 december 2013, klockan 08.30.

Om Simeprevir
Simeprevir är en NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av Medivir och Janssen R&D Ireland för behandling av kronisk hepatit C tillsammans med andra antivirala läkemedel för genotyp 1 och 4 hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive leverfibros.

Simeprevir godkändes för behandling av genotyp 1 hepatit C i Japan i september, och i USA och Kanada i november. I Europa lämnade Janssen-Cilag International NV in en registreringsansökan för simeprevir till de europeiska läkemedelsmyndigheterna (EMA) i april. Ansökan avser behandling av kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4.

Fram till idag har fler än 3 700 patienter behandlats med simeprevir i kliniska studier. Simeprevir utvärderas även i flera interferonfria behandlingsregimer med utvalda kombinationer av direktverkande antivirala substanser med olika verkningsmekanismer.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se.

Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.