Pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Medivir den 8 maj 2014

Val av styrelse och revisor
Årsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 8 maj 2014 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn C. Andersson, Anders Hallberg, Anna Malm Bernsten, och Birgitta Stymne Göransson samt nyvaldes av Anders Ekblom, Niklas Prager och Bertil Samuelsson. Birgitta Stymne Göransson nyvaldes till styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 2.530.000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 500.000 kronor och övriga ersättningsberättigade ledamöter ska ersättas med vardera 230.000 kronor. Ersättning för utskottsarbete ska uppgå till sammanlagt 650.000 kronor, fördelat på 210.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga två ledamöter), 165.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 65.000 kronor till utskottets sammankallande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 275.000 kronor avseende FoU-utskottet (varav 80.000 kronor till utskottets sammankallande och 65.000 kronor vardera till övriga tre ledamöter). För styrelseledamot bosatt utanför Europa ska, utöver ordinarie arvode, utgå 20.000 kronor per fysiskt styrelsesammanträde, dock högst 100.000 kronor per år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier av serie B i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2015 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda i Medivir samt bemyndiga styrelsen att emittera teckningsoptioner som säkringsåtgärd för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2013 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för år 2013 fastställdes och verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Förslag till resultatdisposition
Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, Medivir, +46 (0)708 537292.

Mer information om Medivir återfinns på bolagets hemsida, www.medivir.se

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden har resulterat i en stark projektportfölj inom infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.