Pressmeddelanden

Beslut vid extra bolagsstämma i Medivir den 20 november 2014

Frivilligt inlösenprogram
Extra bolagsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 20 november 2014 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av reservfond, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier.

Inlösenprogrammet genomförs genom inlösen av högst 4 465 717 aktier, varav 94 285 A-aktier och 4 371 432 B-aktier. För varje aktie i bolaget erhålls en inlösenrätt. För A-aktier erhålls inlösenrätter som ger rätt att lösa in A-aktier och för B-aktier inlösenrätter som ger rätt att lösa in B-aktier. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att inlösa aktier, oavsett aktieslag. Återbetalning till aktieägarna kommer ske med ett belopp om totalt högst 625 200 380 kronor.

Preliminär avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 9 februari 2015. Anmälningstiden inleds den tredje handelsdagen efter avstämningsdagen och löper under fjorton kalenderdagar. Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier avseende B-aktier kommer att arrangeras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2014, klockan 11.45 CET.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).