Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – juni 2014*

Finansiellt sammandrag för andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 564,0 (40,7) MSEK, varav 500,7 MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Intäkterna från egen läkemedelsförsäljning uppgick till 62,9 MSEK, varav 21,7 MSEK avsåg Olysio och
  41,2 MSEK avsåg övriga läkemedel. Resultatet efter skatt uppgick till 327,8 (-63,7) MSEK.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 10,49 (-2,04) SEK och efter utspädning till 10,28 (-2,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,7 (-8,3) MSEK, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 430,4 (279,9) MSEK.

Finansiellt sammandrag för första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 772,2 (218,8) MSEK, varav 662,4 MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. Intäkter från egen läkemedelsförsäljning uppgick till 109,2 MSEK, varav 21,7 MSEK avsåg Olysio och
  87,5 MSEK avsåg övriga läkemedel. Resultatet efter skatt uppgick till 611,7 (7,5) MSEK.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 19,57 (0,24) SEK och efter utspädning till 19,18 (0,24) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,0 (-27,2) MSEK, likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 430,4 (279,9) MSEK.
Koncernens siffror i sammandrag, kvarvarande verksamheter (MSEK)Q2Q1-Q2Helår
 20142013201420132013
Nettoomsättning564,040,7772,2218,8446,1
Bruttoresultat518,823,5700,9183,8374,3
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)424,4-46,9521,243,676,4
Rörelseresultat (EBIT)416,2-62,0504,914,725,2
Resultat före skatt418,4-62,1508,714,527,7
Resultat efter skatt327,8-63,7611,77,516,0
Rörelsemarginal, %0,7-152,30,76,75,6
Resultat per aktie före utspädning, kr10,49-2,0419,570,240,51
Resultat per aktie efter utspädning, kr10,28-2,0419,180,240,51
Kassaflöde från löpande verksamhet88,7-8,331,0-27,243,0
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens utgång430,4279,9430,4279,9402,2

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Olysio (simeprevir) godkändes inom EU för behandling av vuxna patienter med hepatit C av genotyp 1 och 4 och lanserades av Medivir i Sverige, Danmark, Norge och Finland.
 • Adasuve lanserades i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
 • En kompletterande registreringsansökan för simeprevir i kombination med sofosbuvir lämnades in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • Finala data från fas II-studien COSMOS med simeprevir och sofosbuvir, presenterades vid EASL.
 • Två fas III-studier startades i syfte att utvärdera kombinationsbehandling med simeprevir och sofosbuvir.
 • Vid Medivirs årsstämma valdes en ny styrelse och Birgitta Stymne Göransson valdes till ny ordförande.
 • Suscard återintroducerades på den svenska marknaden.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • FDA beviljade prioriterad granskning av kompletterande registreringsansökan för behandling med simeprevir i kombination med sofosbuvir.
 • Ett RS-virusprogram inlicensierades från Boehringer Ingelheim.
 • Medivirs styrelse utsåg Niklas Prager till ny vd och koncernchef från den 1 september 2014.

* Samtliga siffror avser koncernen, om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten sker, om inte annat anges, med motsvarande period 2013. Cross Pharma avyttrades från koncernen den 30 juni 2013.

Kommentar från vd för andra kvartalet 2014

Medivir lanserade Olysio (simeprevir) i Norden samt erhöll 500,7 MSEK i royaltyintäkter

Vi lägger nu ett mycket framgångsrikt kvartal bakom oss vad gäller såväl intäkter som resultat och aktiviteter.
Medivirs royaltyintäkter för perioden från den globala försäljningen av simeprevir uppgick till 500,7 MSEK. Detta visar att Janssens försäljning av simeprevir fortsatte att utvecklas starkt under det andra kvartalet.

Under perioden har vi gjort vår hittills viktigaste marknadsintroduktion, då vi lanserat simeprevir som marknadsförs under namnet Olysio på den nordiska marknaden. Den Europeiska Kommissionen gav ett marknadsgodkännande för läkemedlet i maj, avseende behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C. Därefter har läkare i samtliga nordiska länder börjat förskriva Olysio, främst som en interferon- och ribavirinfri kombinationsbehandling med Sovaldi (sofosbuvir).

Marknadsgodkännandet i Europa är en viktig milstolpe i vår historia och en bekräftelse av Medivirs framgångsrika forskning och innovativa teknikplattform för utveckling av proteashämmare. Det är också ett resultat av Medivirs förmåga att samarbeta framgångsrikt med globala partners, vilket är en viktig förutsättning för att nå en uthållig lönsamhet. Intäkterna från vår nordiska läkemedelsförsäljning uppgick till 62,9 MSEK, varav 21,7 MSEK avsåg Olysio och 41,2 MSEK avsåg övriga läkemedel. Försäljningen från övriga läkemedel låg fortsatt stabilt mot jämförelsekvartalet.

För att fortsätta utveckla interferonfria behandlingar mot hepatit C, startade vår partner Janssen under april två interferonfria fas III-studier. I dessa studier kommer patienter att behandlas med en kombination av simeprevir och sofosbuvir under åtta eller tolv veckor. Janssen lämnade under kvartalet även in en kompletterande registreringsansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA avseende behandling med simeprevir i kombination med sofosbuvir. Denna ansökan baseras på studiedata från fas II-studien COSMOS och utgör ett viktigt steg i att stärka simeprevirs konkurrenskraft på den amerikanska marknaden.

Vidare introducerade vi det nya läkemedlet Adasuve i Norden för patienter med schizofreni eller bipolär sjukdom som drabbas av agitation. Adasuve är det första inhalerbara läkemedlet för behandling av agitation. Vi återintroducerade också Suscard på den svenska marknaden. Suscard är ett läkemedel för behandling av kärlkramp, en av de vanligaste hjärtsjukdomarna i västvärlden. Läkemedlet har varit borta från den svenska marknaden i två år och efterfrågan från patienter och läkare har varit stor under denna tid.

En del av Medivirs kommersiella strategi är att addera innovativa specialistläkemedel till den nordiska produktportföljen. Lanseringarna av Olysio och Adasuve är viktiga steg i denna riktning.

De internt drivna forsknings- och utvecklingsprojekten cathepsin K och S samt nukleotidprojektet fortsätter att utvecklas enligt plan och vi utvärderar kontinuerligt möjliga partneringstrategier. I augusti förstärkte vi F&U-portföljen genom inlicensieringen av ett RS-virus program från Boehringer Ingelheim, där Medivir får en exklusiv global licens för forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av framtida RS-virusläkemedel.

Den 1 september lämnar jag över stafettpinnen till Niklas Prager. Jag är stolt över vad vi i Medivir har åstadkommit tillsammans under mina år som vd och jag önskar Niklas och alla medarbetare varmt lycka till med en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget.

Maris Hartmanis
Vd och koncernchef

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, +46 (0) 708 537292
Maris Hartmanis, vd, +46 (0) 8 407 64 30

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Delårsrapporten för andra kvartalet 2014 kommer att presenteras av vd Maris Hartmanis och medlemmar ur Medivirs ledningsgrupp.
Tid: Torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 14.00 (CET).

Deltagares telefonnummer:
Sverige +46 (0)8 519 990 30
Europa +44 (0)20 766 020 77
USA +1 877 788 9023

Telefonkonferensen kan även följas via länk på hemsidan, www.medivir.se

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för januari-september publiceras den 20 november 2014.