Pressmeddelanden

Medivir och landstingen ingår överenskommelse kring hepatit C-behandling med Olysio®

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget har ingått en överenskommelse med svenska landsting kring behandling av hepatit C med Olysio® (simeprevir).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har bedömt att behandling med Olysio® (simeprevir) är hälsoekonomiskt fördelaktigt vid behandling av hepatit C vid sjukdomsstadium F3-F4, oberoende av tidigare behandling för genotyp 1 och 4.

Parallellt med TLV:s hälsoekonomiska utvärdering har en överenskommelse upprättats avseende riskdelning mellan Medivir och de svenska landstingen. Avtalet gör det möjligt för landstingen och Medivir att få en ökad förutsägbarhet relaterat till behandlingskostnaderna och användningen av Olysio® eftersom riskdelningen sker både kring behandlingsresultat och kring antalet patienter som kommer behandlas.

”Olysio® har redan hjälpt ett stort antal individer i Sverige och resten av världen att bli botade från hepatit C. Jag tror att överenskommelsen kommer bidra till jämlik vård över Sveriges landsting och att fler hepatit C-patienter, oberoende av bostadsort, nu får möjligheten att bli botade med Olysio®”säger Henrik Krook,
EVP Commercial på Medivir.

Landstingsgemensamma rekommendationer kring användningen av Olysio® kommer att utformas av NLT-gruppen (en grupp inom Sveriges Kommuner och Landsting med uppdraget att utvärdera nya läkemedel). NLT-gruppen sammanträder kring protokollet för ordnat införande av Olysio® den 30 oktober.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Krook, EVP Commercial, mobil: +46 705 616 999
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2014, klockan 08.30 CET.

Om Simeprevir (Olysio®)
Simeprevir är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir som är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral kombinationsbehandling. Effekten vid behandling med simeprevir har fastställts i genotyp 1 och genotyp 4 hepatit C‐ patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. Simeprevir är godkänd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion som en del av en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon och ribavirin i genotyp 1‐infekterade vuxna med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros. Simeprevir godkändes i Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013, i Ryssland i mars 2014, i Mexico och Australien i juli 2014.

Simeprevir beviljades marknadsgodkännande av den Europeiska kommissionen i maj 2014 avseende behandling av vuxna patienter med kronisk hepatit C av genotyp 1 och 4. Efter godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har simeprevir introduceras i ett antal av EU:s medlemsstater i takt med att man kommit med i subventionssystemet. Simeprevir (Olysio) marknadsförs under namnet Sovriad® i Japan och Ryssland, Galexos™ i Kanada och Olysio® i USA och inom EU.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).