Pressmeddelanden

MIV-802 har valts som läkemedelskandidat för behandling av hepatit C-infektion och går in i preklinisk utvecklingsfas

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att MIV-802 har valts som läkemedelskandidat från företagets projekt med nukleotidbaserade polymerashämmare för behandling av hepatit C-virusinfektion (HCV). Det innebär att MIV-802 nu går in i preklinisk utvecklingsfas.

Cirka 120 miljoner människor i världen beräknas vara kroniskt infekterade av HCV *. Många av dessa kroniskt infekterade utvecklar en progressiv leversjukdom som kan leda till skrumplever, levercancer (hepatocellulär cancer) och levertransplantation. Hepatit C-infektionen kan emellertid botas med en kombination av flera olika antivirala läkemedel och nukleotidbaserade polymerashämmare har visat sig vara av central betydelse för många av de mest verkningsfulla läkemedelskombinationerna för HCV-behandling.

MIV-802 är en mycket potent och selektiv nukleotidhämmare som i antivirala testmodeller blockerar replikationen av samtliga genotyper av HCV. Prekliniska data tyder på att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med andra klasser av antivirala HCV-läkemedel, inklusive proteashämmare och NS5A-hämmare. MIV-802 har utformats för att leverera stora mängder av substansen specifikt till levern där hepatit C-virusets replikation sker. Medivir har för avsikt att presentera den prekliniska antivirala och farmakokinetiska profilen för MIV-802 vid en större vetenskaplig kongress 2015.

-   Vi är mycket glada över den prekliniska profil som MIV-802 uppvisat med en hög antiviral aktivitet i HCV-replikationsmodeller, attraktiva farmakokinetiska egenskaper samt en utmärkt profil i ett brett program med både mekanismbaserade och generella säkerhetsstudier. Vi bedömer att MIV-802 har goda förutsättningar att bli ett mycket värdefullt tillskott till de läkemedel som finns idag för att behandla och bota hepatit C-infekterade patienter, säger Richard Bethell, EVP Discovery Research, Medivir.

* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2014, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet OLYSIO® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).