Pressmeddelanden

Optimering av kapitalstruktur

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget avser att besluta om ett frivilligt inlösenprogram.

-   Den framgångsrika marknadsintroduktionen av simeprevir har medfört att Medivir på kort tid uppnått en mycket god kassabehållning och lönsamhet. Med utgångspunkt i den uppdatering av bolagets strategi och affärsplan som presenteras vid dagens kapitalmarknadsmöte har bolaget genomfört en analys av kapitalstrukturen och i samband därmed kunnat konstatera att kapacitet finns för en större utskiftning av kapital till aktieägarna, säger Niklas Prager, Medivirs vd.

Styrelsen har beslutat att rekommendera ett förfarande i två steg:

  • Dels att som en kortfristig åtgärd genomföra en engångsutdelning av 625 MSEK (20 SEK/aktie) i form av ett erbjudande till samtliga aktieägare om frivilligt inlösen av aktier. Styrelsen förväntas kalla till en extra bolagsstämma inom de närmaste dagarna där alla beslut om ett inlösenförfarande föreslås tas. Preliminärt datum för den extra bolagsstämman är 20 november 2014. Inlösenprocessen kommer därefter att löpa till första kvartalet 2015.
  • Dels att vid den ordinarie bolagsstämman i maj 2015 begära bemyndigande för ett program för återköp av egna aktier.

-   Det är vår avsikt att i framtiden fortlöpande arbeta med att optimera Medivirs kapitalstruktur, baserat på bedömningar av bolagets finansiella ställning och möjliga investeringar, tillägger Medivirs vd Niklas Prager.

Kapitalmarknadsmötet hålls idag klockan 14.00 CET i konferenslokalen Nio Rum och kommer även att finnas tillgängligt som webcast via bolagets hemsida, www.medivir.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande 16 oktober 2014, klockan 13.45 CET.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).